Tramitació d'altes, baixes i IT de becaris de col·laboració en serveis i unitats de la UB o en institucions externes (a41-12)

Descripció:

 

1. Altes i baixes de la Seguretat Social

Beques i Ajuts a l’Estudiant - Beques de col·laboració dona d’alta els becaris al Sistema RED de la Seguretat Social des de la data en què s’inicia la col·laboració. S’efectua l’alta en el moment en què es Beques de Col·laboració ha estat informada pel servei o unitat proposant que el becari ha signat el document d’acceptació de la beca. A partir d'aquesta comunicació Beques recupera la documentació del programa GEBEC per fer les tràmits pertinents, per tant, és important que el tràmit de l'acceptació de la beca i la comunicació a Beques es faci una setmana abans que s’iniciï la col·laboració, a fi de poder realitzar les comprovacions i tràmits necessaris.

Cal tenir present que la Seguretat Social no admet altes amb efectes retroactius, per tant, cal fer el tràmit amb l'antelació suficient.

Quan un becari finalitza el període de col·laboració per esgotament de la beca, es dona de baixa de la Seguretat Social d’ofici.

Quan hi ha una renúncia o inactivitat, el responsable del becari ha de comunicar a Beques de col·laboració la baixa amb l’antelació necessària perquè es pugui efectuar la baixa al Sistema RED.

 

2. IT (baixes per malaltia)

El becari ha d’enviar a Beques de col·laboració el comunicat mèdic original de la baixa mèdica (IT) emès pel metge en un termini màxim de 3 dies, per tal que Beques faci els tràmits pertinents a la Seguretat Social. Així mateix, ha de presentar els comunicats originals de confirmació de la baixa i els comunicats originals d’alta.
Data de creació: 23/10/2018
Versió: 02 (25/05/2021)