Detall de la notícia

Aprovada la Política de la Qualitat i Innovació academicodocent de la UB per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern

Notícia | 21-11-2019

La Comissió Acadèmica del Consell de Govern (CACG) va aprovar ahir la Política de la Qualitat i Innovació academicodocent de la UB

Els principis de qualitat de l’àrea acadèmica són: 

• Disposar de processos sobre els programes formatius (definició, aprovació, revisió i detecció de les millores).

• Disposar de processos que recullin les accions vinculades amb l’ensenyament-aprenentatge (proves d’accés i criteris d’admissió, metodologies d’ensenyament, avaluació d’aprenentatges, TFG, TFM, pràctiques externes i mobilitat) es duen a terme segons els processos del SAIQU.

• Establir els mecanismes per vetllar per la correcta aplicació de les normatives establertes i publicades que afectin a l’alumnat (p. ex., admissió, progressió, reconeixement i certificació).

• Regular els mecanismes d’avaluació de l’activitat docent del professorat acreditat per AQU Catalunya (programa DOCENTIA)

• Disposar de processos per la recollida d’informació que permetin obtenir dades de referència i indicadors rellevants per a la gestió eficaç dels programes formatius i d’altres activitats.

• Disposar de processos comuns transversals a la UB lligats al SAIQU que vetllin per l’assegurament de la transparència i contribueixin al retiment de comptes de la institució en l’àmbit academicodocent.

• Integrar l’assegurament extern de la qualitat, en les seves diverses modalitats, per fer més efectiu l’assegurament intern de la qualitat de la institució


Comparteix-ho: