Direcció de l'Agència

El director o directora el nomena el rector o rectora entre els membres del personal acadèmic a temps complet i del personal d’administració i serveis de la Universitat.

Són funcions del director o la directora:

  • Representar l’Agència i actuar en nom seu.
  • Dirigir i coordinar les activitats de l’Agència.
  • Encarregar-se de les relacions amb el Rectorat, la Gerència, la direcció general del Grup UB i el Consell Social.
  • Relacionar-se amb les entitats del Grup UB implicades en les funcions de l’Agència, i participant, quan escaigui, en els seus òrgans de govern.
  • Encarregar-se de les relacions externes de l’Agència.
  • Coordinar funcionalment les actuacions dels tècnics de qualitat dels centres.
  • Qualsevol altra que li encomani el Consell de Direcció
Comparteix-ho: