Documents de suport i eines a disposició dels centres

MARC VSMA

 

Verificació

 

 

Seguiment

Documents de suport

Directrius per a l'elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (2022/2023) 

Directrius i orientacions per a l'elaboració del Pla de Millores

   Eines de suport

   Eina Pla de Millores (accés restringit UB)

   Manual d'ús de l'eina Pla de Millores (accés restringit UB)

   Fitxa 1: Concrecions del Pla de Millora aprovat durant el procés d'acreditació (accés restringit UB)

   Fitxa 2: Seguiment accions del Pla de Millora (accés restringit UB)

Modificació

Documents de suport

Manual introducció modificacions substancials (accés restringit UB)

Anexo I. Traslado de apartados (RD 1393/2007 al RD 822/2021)

Calcular la presencialitat, semipresencialitat i virtualitat en assignatures i titulacions oficials de la UB (accés restringit UB)

Eines de suport

Fitxa 1: Plantilla per a la sol·licitud de modificació de graus i màsters universitaris

Acreditació

Documents de suport

Directrius per a l'elaboració dels Informes d'Acreditació de Graus i Màsters (v.2) (visites 2024)

Guia de suport als centres per al desenvolupament de les visites externes d'acreditació en línia (Versió 1) (accés restringit UB)

   Eines de suport

   Fitxa 1: Plantilla per a la confecció d'audiències a visites externes (accés restringit UB)

   Fitxa 2: Qüestions més freqüents per a les audiències (accés restringit UB)

   Fitxa 3: Model per al·legacions als IPAE (accés restringit UB)

   Fitxa 4: Model per al·legacions als IPAE- IPAs (accés restringit UB)

   Fitxa 5: Model per al·legacions als IPAs (accés restringit UB)

   Fitxa 6: Model per no al·legacions IPAs (accés restringit UB)

Podeu trobar la Normativa Acadèmica de la Universitat de Barcelona en aquest enllaç