Préstec de patrons per al calibratge d'equips

Un aspecte especialment important en la qualitat dels resultats de la recerca, especialment en el camp de les ciències experimentals i biomèdiques, és la fiabilitat de les mesures que proporcionen els instruments, de manera que se n’asseguri la traçabilitat fins als patrons nacionals o internacionals i es determini la incertesa de les mesures que es prenguin. En aquest sentit, resulta especialment important calibrar els equips que proporcionen mesures.

La Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca disposa de patrons per al calibratge d’equips d’ús comú:

 1. Masses
 2. Termòmetres patró
 3. Filtres i solucions de dicromat potàssic per als espectrofotòmetres
 4. Mesurador de CO2 per a incubadors
 5. Baròmetre

Aquests patrons s’ofereixen en règim de préstec als investigadors de la UB i el grup UB. La Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca és la responsable de garantir la traçabilitat de les mesures a patrons nacionals o internacionals mitjançant el calibratge extern dels patrons de manera periòdica.

Per sol·licitar el préstec de patrons us heu de posar en contacte amb el Sr. Santiago Mata (patronssqr@ub.edu).

Preguntes freqüents (FAQs)

En aquest apartat podeu consultar aquelles preguntes i dubtes més freqüents sobre aquesta temàtica

Poden fer ús d’aquest servei els grups de recerca i laboratoris de la UB i el Grup UB.

Mitjançant un correu electrònic dirigit a patronssqr@ub.edu, a través d’una trucada telefònica al 934037258, o de forma presencial a  les nostres instal·lacions (Adolf Florensa, 8, 08028 Barcelona).

El nostre horari és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, però es pot modificar puntualment coordinant-vos amb els tècnics.

Sí, caldrà formació la primera vegada que es sol·liciti el préstec d’un patró, per a fer un bon ús i evitar que el fer un mal ús perjudiqui al propi usuari i a la resta d’usuaris que en faran ús posteriorment.

S’ha d’emplenar la Comanda de treball que es troba disponible a la web.

 • Les dades identificatives del sol·licitant per a poder conèixer el seu vincle amb la UB.
 • El telèfon i adreça de correu electrònic  per poder comunicar-nos eficientment.
 • En el cas d’usuaris UB, l’opció de facturació. Si és facturació UB és imprescindible el Codi Gestor (aquesta dada us la donarà la vostra Administració).
 • En el cas d’Altres usuaris, NIF i a nom de qui s’ha de facturar.
 • Patrons que se sol·liciten.
 • L’usuari sol·licitant ha de donar la Conformitat dels préstecs que demana signant i datant la Comanda.
 • La data de la comanda ha de ser prèvia a la data de recollida dels patrons o, com a molt tard, igual.

La persona que consti com a sol·licitant i que ha de tenir la potestat d’assumir les despeses que generaran els préstecs.

Una comanda serveix per a demanar un o més patrons, sempre que la seva recollida sigui en la mateixa data.

Per defecte són tres dies.

Es poden demanar més dies en el moment de fer la sol·licitud. Si el préstec ja s’ha realitzat es podrà allargar el préstec depenent de la disponibilitat dels patrons. En tot cas, per cada dia addicional hi haurà un recàrrec del 33% de la tarifa.

Els patrons es recullen i es retornen a les nostres instal·lacions del carrer d'Adolf Florensa 8, 08028 Barcelona.

Si és la primera vegada que se sol·liciten es imprescindible venir a recollir-los a les nostres instal·lacions per a fer també la formació corresponent.

Si no és la primera vegada es pot gestionar l’enviament mitjançant un missatger a càrrec de l’usuari.

Sí. L’usuari ha de gestionar el servei de missatgeria, assumir el càrrec corresponent, i complir amb la data de retornament fixada.

Que ets el responsable del seu emmagatzematge en un lloc segur, d’accés restringit i en condicions ambientals adients. També responsable del seu bon ús i transport.

Des de la data que es signa al llibre de registre dels materials de referència el lliurament d’un patró, la custodia passa de la UQR al sol·licitant de la comanda. De la mateixa forma quan es signa el retorn la custòdia passa de nou a la UQR.

Tant en el moment del  lliurament com en el del retornament, el tècnic de la UQR comprova davant de l’usuari que els patrons estan dins de les caixes, i que els dispositius funcionen correctament.

No utilitzar-ho i comunicar-ho als tècnics de la UQR el més aviat possible; millor per escrit per a que quedi constància.

Deixar d’utilitzar-ho i comunicar-ho als tècnics de la UQR el més aviat possible; millor per escrit per a que quedi constància.

Sí, però haurà de fer la Formació corresponent.

Sí, signant en el llibre de registre fent constar que ho fa per ordre (P.O.) i facilitant el seu nom i cognom.

En funció de la carrega màxima de la balança i de la seva resolució (divisió d’escala) podem establir quines són les masses adients per a cada assaig.

La que estigui calibrada a la temperatura més propera possible a la de treball i que us ofereixi l’exactitud i precisió que necessiteu.

Comparteix-ho: