Verificació

Les propostes de nous ensenyaments oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia, anomenat verificació. En aquest procés, les agències de qualitat reconegudes en l'àmbit europeu han d'emetre un informe d'avaluació vinculant al Consell d'Universitats (CU).

La Llei Orgànica 4/2007, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, estableix l’estructura dels ensenyaments d’acord amb els objectius establerts per a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i l’elaboració dels nous plans d’estudi. Estableix que els ensenyaments universitaris oficials s’han de concretar en plans d’estudis que han de ser elaborats per les universitats, amb subjecció a les normes i les condicions que els siguin aplicables en cada cas. Els plans d’estudis esmentats han de ser verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats en la seva implantació per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 35.2 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, d’universitats. Els títols a l’obtenció dels quals condueixen han de ser inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RD 1509/2008, de 12 de setembre).

AQU Catalunya és l’agència que ha d’avaluar les memòries de verificació del sistema universitari català. La verificació dels ensenyaments oficials s’integra en el  Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) d’AQU Catalunya (juliol 2016).

A la Universitat de Barcelona, les propostes de nous ensenyaments oficials que es presentaran a verificació han d'haver estat prèviament aprovats per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.

Després d’aquesta aprovació, els responsables de la nova titulació hauran d’elaborar una memòria de verificació amb tota la informació necessària de la titulació parant especial atenció a:

  • El perfil competencial proposat: el que ha de saber i saber fer un/a futur/a graduat/da.
  • La proposta (o realització) d’«execucions significatives» que posin de manifest l’assoliment del que ha de saber i saber fer l’estudiant.
  • La visualització del treball en equip / la metodologia col·laborativa en el desenvolupament de les execucions.
  • El sistema de tutorització de l’aprenentatge.
  • Les estratègies d’avaluació.
  • L’estructura, l’enfocament i el contingut dels canals d’informació a l’estudiant.

 

AQU Catalunya ha elaborat una guia dissenyada per facilitar a les persones responsables universitàries, l’elaboració de les propostes de nous ensenyaments oficials de grau i màster, “Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster” (Juliol de 2019).

La UB posa a disposició dels responsables de les titulacions guies per a la introducció de la informació del nou ensenyament a l’aplicatiu informàtic del Ministeri. L’Agència de Polítiques i Qualitat dona suport al centres en l’elaboració de la memòria de verificació i és la responsable de la redacció de l’apartat 9 d’aquesta  en el marc de les directrius del sistema d'assegurament de la qualitat (SAIQU) de la UB i certificat per AQU Catalunya en el marc de l'AUDIT.

Abans de la tramitació de la memòria de verificació, l’Àrea Acadèmica de la UB fa una revisió de la informació continguda i emet un informe previ per al centre amb indicacions per la millora de la proposta.  

Podeu consultar les memòries de verificació aprovades i les resolució del Consell d'Universitats de les titulacions de la Universitat de Barcelona aquí

En el procés de verificació, el CU envia els plans d’estudis de les universitats catalanes a AQU Catalunya a fi d’elaborar l’informe d’avaluació corresponent, que té caràcter preceptiu i determinant. El procés dissenyat per AQU Catalunya per a l’avaluació de les propostes de nous ensenyaments oficials té per objectiu generar la informació requerida pel procés de verificació, com també per a l’autorització de la implantació dels ensenyaments per part del Govern de Catalunya.

Per a la verificació de les propostes de títols oficials que facin les universitats catalanes, AQU Catalunya constitueix les comissions específiques d’àmbit (CEA), formades per acadèmics de prestigi reconegut, experts en l’EEES, professionals i estudiants.

Aquestes comissions emetran un informe que enviaran a les universitats, i s’habilitarà un període de diàleg entre la comissió i la universitat que permeti la millora de la proposta. Un cop tingudes en consideració les al·legacions de les universitats, les CEA emetran l’informe definitiu que s’enviarà al Consejo de Universidades.

L’informe de verificació podrà ser:

  • favorable
  • desfavorable.

 

Aquests informes de verificació podran incloure aspectes de millora, que s’hauran d’incorporar als informes de seguiment que posteriorment realitzi la universitat per a aquell títol en concret.

Els informes d’avaluació de la verificació, en català, aprovades per AQU Catalunya són públics al seu web d’informes