Universidad de Barcelona

Máster de Intervención Psicosocial

Evaluación

L’avaluació es basa en la realització d’activitats continuades, que poden ser modificades al pla docent, en l’aula i en la participació activa de l’alumnat. S’estableix concretament,

1. una avaluació per assignatura (40% de la nota final) que pot consistir en una activitat d’aplicació o prova escrita de coneixements, anàlisi de cas o resolució de problemes, exposicions orals, activitats de simulació, etc. segons el tipus d’assignatura.

2. una avaluació per mòduls-matèries (60% de pes en la nota final) que consisteix en la presentació de dos treballs que tenen per objectiu avaluar de manera integrada i transversal els coneixements que s’han anat adquirint en l’itinerari docent del mòdul.

Els tipus de treballs han de reflectir els principals coneixements teòrics, pràctics i de transferència per l’exercici professional i de recerca en la mediació. En definitiva han de poder garantir les competències específiques del màster.

Es planteja la reavaluació com avaluació única per aquells alumnes que no hagin pogut seguir l’avaluació continuada.

Compartir: