Comissió de recerca

President: Dr. David Gallardo Pujol

Secretari: Jesús Ignacio García (cap de l'Oficina de Recerca)

Membres:
 • Dr. Antonio Andrés Pueyo
 • Dr. Carles Escera Micó
 • Dra. Juana Gómez Benito
 • Dr. Joan López Moliner
 • Dr. Enric Pol Urrutia
 • Dr. Vicenç Quera Jordana
 • Dra. Ana Teberobsky

 

 • Estudiant de 3r cicle
   

Més informació sobre la Recerca UB

Nornativa de la Comissió de Recerca i Política Científica

Segons preveu l'article 32 del reglament de la Facultat de Psicologia: 

 1. La composició i designació dels membres de la Comissió de Recerca i Política Científica, així com el seu funcionament, serà proposada per l’equip de govern de la Facultat i aprovada per la Junta de Facultat.

 2. La comissió estarà constituïda per un màxim de 12 membres, un dels quals serà un estudiant de tercer cicle.

 3. Són funcions de la Comissió de Recerca i Política Científica:

 • gestionar el pressupost específic de recerca de la Facultat

 • promoure les accions específiques de foment de la recerca de la Facultat

 • resoldre les convocatòries d’accions específiques de foment de la recerca

 • emetre els informes que escaiguin, referents a la recerca dels membres de la Facultat

 • assessorar l’equip deganal en les qüestions de recerca de la Facultat, i

 • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa

Comparteix-ho: