Comissió de Recerca, Transparència i Política Científica

Presentació

Segons preveu l'article 32 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 La composició i designació dels membres de la Comissió de Recerca, Transparència i Política Científica, així com el seu funcionament, serà proposada per l’equip de govern de la Facultat i aprovada per la Junta de Facultat.

 1. La comissió estarà constituïda per un màxim de 12 membres, un dels quals serà un estudiant de tercer cicle.
 2. Són funcions de la Comissió de Recerca, Transferència i Política Científica:
  • gestionar el pressupost específic de recerca de la Facultat
  • promoure les accions específiques de foment de la recerca de la Facultat
  • resoldre les convocatòries d’accions específiques de foment de la recerca
  • emetre els informes que escaiguin, referents a la recerca dels membres de la Facultat
  • assessorar l’equip deganal en les qüestions de recerca de la Facultat, i
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa.

Membres: 

 • President: Dr. David Gallardo Pujol
 • Dr. Antonio Solanas Pérez (el degà delega la presidència en el vicedegà de Recerca i Innovació)
 • Dr. Antonio Andrés Pueyo
 • Dr. César Coll Salvador
 • Dr. Carles Escera Micó
 • Dr. Lluís Fuentemilla Garriga
 • Dra. Juana Gómez Benito
 • Dr. Enric Pol Urrutia
 • Magdalena Baños Coll (cap de l'Oficina de Recerca de la Facultat de Psicologia)

Segons preveu l'article 32 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La composició i designació dels membres de la Comissió de Recerca, Transparència i Política Científica, així com el seu funcionament, serà proposada per l’equip de govern de la Facultat i aprovada per la Junta de Facultat.
 2. La comissió estarà constituïda per un màxim de 12 membres, un dels quals serà un estudiant de tercer cicle.
 3. Són funcions de la Comissió de Recerca, Transparència i Política Científica:
  • gestionar el pressupost específic de recerca de la Facultat
  • promoure les accions específiques de foment de la recerca de la Facultat
  • resoldre les convocatòries d’accions específiques de foment de la recerca
  • emetre els informes que escaiguin, referents a la recerca dels membres de la Facultat
  • assessorar l’equip deganal en les qüestions de recerca de la Facultat, i
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa.

Comparteix-ho: