Detall

6 de setembre de 2021 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi Doctoral de la Sra. Priscilla Saldívar Maldonado: "La eficacia de la hipnosis como coadyuvante en el circuito perioperatorio de banda gástrica ajustable"

Tesis | 19-07-2021

Doctoranda: Sra. Priscilla Saldívar Maldonado

Títol de la Tesi Doctoral: "La eficacia de la hipnosis como coadyuvante en el circuito perioperatorio de banda gástrica ajustable"

Director: Dr. Guillem Feixas Viaplana

Programa de Doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut

Departament: Psicologia Clínica i Psicobiologia

Dia i hora de defensa telemàtica: Dilluns 6 de setembre de 2021 a les 10.00 h.

Plataforma TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE4OTVkNjktODI2Yi00Y2U5LTk0MzMtMzMxZGNlZWRmODhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22a6c16078-69e2-43b0-a3d1-6cc9d0bd1907%22%7d

 

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals


Comparteix-ho: