Detall

Dijous 21 de desembre de 2023 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi Doctoral del Sr. Víctor Suárez Aragonés: "Análisis de constructos personales en el trastorno límite de la personalidad"

Tesis | 21-12-2023

Doctorand: Sr. Víctor Suárez Aragonés

Títol de la Tesi Doctoral: "Análisis de constructos personales en el trastorno límite de la personalidad"

Director: Dr. Guillem Feixas Viaplana

Programa de Doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Dia i hora de defensa telemàtica: Dijous 21 de desembre de 2023 a les 12.00 h.

Plataforma TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAwYjBiNWEtYmY3Yi00ZjQ1LTg4YjItZjRhNjNiMjUzMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%225609d653-7c40-4a31-879f-b8fdebe14af0%22%7d

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals


Comparteix-ho: