Detall

Resolució adoptada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona en relació a les pràctiques curriculars externes de grau

Notícia | 29-04-2020

 

 

 

 

 

Resolució adoptada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona en relació a les pràctiques curriculars externes de grau (PER AL CURS 2019-2020 DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19)

  1. Criteris per a la realització i avaluació de les pràctiques externes curriculars

Per norma general, sempre tenint en compte les avaluacions al respecte que els tutors de les pràctiques externes i/o de la Facultat ens aporten, el requisit per tal d’avaluar les pràctiques externes serà el d’haver assolit un percentatge mínim del 50 % de les hores establertes.

Com a enfocament fonamental, les universitats vetllaran per l'adquisició de les habilitats i els resultats de l'aprenentatge, equivalents al que s'ha compromès amb els programes formatius originals. Amb aquesta finalitat, les universitats podran plantejar diferents opcions, com ara reprogramar aquests temes, una vegada que s'aixequin limitacions a l'activitat presencial; complementar, quan sigui possible, pràctiques amb metodologies de formació alternatives; o reconèixer actuacions professionals excepcionals, com ara estudiants de graus de salut que són voluntaris en l'alerta de salut.

En qualsevol cas, en l'avaluació de cada Universitat d'aquestes activitats s'ha d'assegurar que s'assoleixen raonablement els resultats previstos d'aprenentatge. (Acord de REACU de 3 d'abril de 2020, en cas d'una excepció causada per COVID-19).

• En aquest procés d’avaluació, i per tal de poder assolir el percentatge mínim d’hores requerit, es permet el reconeixement de les competències i els aprenentatges adquirits en el marc de l’experiència professional i de voluntariat així com en les pràctiques acadèmiques extracurriculars, especialment en els estudiants d’últim curs.

• El responsable acadèmic del projecte formatiu, d’acord amb la decisió presa pel Deganat de la Facultat, analitzarà cada cas de forma individualitzada i resoldrà el reconeixement un cop analitzada l'avaluació duta a terme pels tutors adscrits a cada alumne i, si escau, deixant-ne constància a l’Informe dels tutors per a la seva avaluació.

• La coordinació de pràctiques seguint els criteris de flexibilitat, inclusió i rigor que han marcat les decisions des del Deganat, establirà aquelles modificacions en l’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes que han de permetre complementar el temps de pràctiques no realitzat. El procés per validar i fer públiques aquestes modificacions en el pla docent serà el mateix que se segueixi en la resta d’assignatures. 

• L’avaluació de les pràctiques es realitzarà en convocatòria oberta i individualitzada, és a dir que no estarà subjecta a una data normalitzada per a cada grup de pràctiques de cada període, al contrari, es realitzarà l'avaluació individual en el moment en que l'estudiant assoleixi un mínim desitjable de les competències establertes en el programa formatiu.  Això garanteix que es podrà portar a terme l’avaluació de les pràctiques tan bon punt es compleixin el requisits mínims per fer-ho, amb una data màxima de 30 de novembre del 2020 de tancament del període d’avaluació.

• Les modificacions que s’hagin produït en el projecte formatiu (dates, modalitat no presencial, reprogramació de tasques, etc.)  s’hauran de reflectir en l’Informe del tutor d’empresa i en l’Informe del tutor acadèmic. En aquest sentit, es demana als tutors de centre i Facultat posar-se en contacte amb els estudiants al seu càrrec amb la finalitat de poder valorar la situació actual i poder adoptar les mesures correctores adequades perquè l'estudiant tingui la possibilitat de complir les hores mínimes necessàries per a ser avaluades sempre tenint en compte com a factor principal l'exigència d'adquirir les competències mínimes que es demanen a aquestes pràctiques.

 

Barcelona, a 29 de Abril de 2020

 

Signat en representació del Deganat

Dr. Antonio del Cerro

Vicedegà d'Organització i Relacions Externes

Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona