Preguntes freqüents

Quins Màsters Universitaris Oficials ofereix la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona?

- Psicologia General Sanitària - MUPGS

- Recerca en Comportament i Cognició

- Psicologia de l'Educació - MIPE

- Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions - GDO

- Intervenció Psicosocial - MIPS

- Mediació en Conflictes

- Psicogerontologia

- WOP Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans

- Erasmus Mundus en Ciberespai, Comportament i Teràpia Electrònica (CIBER) / Cyberspace, Behaviour and E-therapy (CYBER)

La docència a la nostra Facultat començarà totalment presencial; per tant, no hi haurà cap modalitat virtual sincrònica.

La presencialitat també torna a les pràctiques i a les avaluacions, tal i com eren abans de l’inici de la pandèmia, i suposa que el professorat no té l’obligació de transmetre les classes en streaming, ni tampoc facilitar gravacions de les sessions docents.

 

Informacions bàsiques:

• És obligatori l’ús de la mascareta a qualsevol espai del Centre

• És obligatori respectar els senyals per fer els desplaçaments dins del Centre

• S’ha de garantir la ventilació a les aules i altres espais

• Només podeu assistir a la docència dels grups on us heu matriculat, que han de ser els mateixos per les assignatures del mateix curs i semestre (grups bombolla)

• Si per causa de la COVID no podeu assistir a classe, el professorat us atendrà de la mateixa manera que davant de qualsevol altre problema de salut

• En cas que qualsevol estudiant doni positiu per COVID, caldrà comunicar-ho a COVID.psicologia@ub.edu, i, si un estudiant té símptomes compatibles amb la COVID, caldrà que marxi immediatament a casa i es notifiqui a la mateixa adreça.

 

Finalment, agraïm la vostra col·laboració per assolir l’objectiu de poder reprendre la vida universitària amb la màxima seguretat sanitària. En aquest sentit, us demanem que, si encara no ho heu fet, demaneu hora a https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/ per vacunar-vos contra la COVID.

El període de preinscripció pot ser en un únic període o en diferents períodes, cada departament tria si fer-ho en un o en varis. En el cas que existeixin diferents períodes de preinscripció és indiferent formalitzar la preinscripció en un o en un altre. 

Els períodes de preinscripció solen obrir-se entre els mesos de març i abril 

Per a formalitzar la preinscripció: https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/masters-universitaris

Una vegada formalitzada la preinscripció rebràs un missatge de confirmació per correu electrònic on se t'indicarà el número de tràmit

Per a accedir de nou a la candidatura el podràs fer indicant el teu número de tràmit a través d'aquest enllaç https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php

Recorda que cap dada personal podrà ser modificada una vegada confirmada la preinscripció. Únicament es podrà modificar la documentació adjuntada mentre el període de preinscripció estigui obert.

El pagament de la taxa de preinscripció (30,21 euros) és obligatori. La candidatura no es tindrà en compte en el procés de selecció sense haver rebut abans el pagament d'aquesta taxa. El pagament s'haurà d'efectuar en el mateix formulari. Podràs accedir sempre que vulguis a la teva candidatura per a pagar la taxa accedint amb el teu número de tràmit https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php

Una vegada emplenat el formulari amb les teves dades personals, a fi de completar la teva candidatura, hauràs d'adjuntar tota la documentació requerida en cadascun dels camps destinat per a això. Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF per a minimitzar cadascun dels documents abans de carregar-los en el formulari. 

La documentació adjuntada podrà ser modificada/actualitzada sempre que es necessiti accedint a la teva candidatura https://www.ub.edu/acad/pops/alumnes/identificacio.php mentre el període de preinscripció al qual t'has inscrit romangui obert. Una vegada s'hagi tancat el període ja no es podrà fer cap modificació.

Malgrat no haver obtingut encara el títol de Grau es pot formalitzar la preinscripció sense problema amb la resta de candidats. Es recomana fer constar la teva situació en la carta de motivació dirigida al coordinador perquè el tingui en compte a l'hora d'avaluar la candidatura. Adjuntar l'expedient de notes que tinguis actualitzat en el moment de la preinscripció. Serà imprescindible, en el cas de ser acceptat/a, presentar el resguard del títol en el moment de formalitzar la matrícula.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció se't farà arribar una notificació per correu electrònic amb la resolució indicant el seu estat (acceptat, denegat o llista d'espera).

Aconsellem seleccionar en el formulari de preinscripció l'opció de permetre rebre notificacions electròniques per a rebre totes les comunicacions a través del teu correu electrònic. La forma més ràpida per a conèixer l'estat de la teva candidatura i rebre qualsevol notificació de manera ràpida i segura.

Els crèdits mínims i màxims de matrícula es regulen en la normativa de permanència per als estudiants d'ensenyaments oficials de màster universitari de la UB, no obstant això, els estudiants que sol·licitin beca general s'hauran de matricular del mínim de crèdits establert en la convocatòria.
 
Els estudiants que es matriculen en un màster universitari poden matricular entre un mínim de 20 crèdits (excepte si queden menys per a finalitzar el màster) i un màxim de 60. Els estudiants que es matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els estudiants que es matriculen entre 49 i 60 crèdits segueixen un itinerari a temps complet.

En el cas de preferir estudiar el màster en un itinerari a temps parcial, l'estudiant serà tutoritzat i aconsellat prèviament al procés de matricula pel coordinador del màster.

En el cas de ser acceptat/a al màster, a través de la comunicació d'acceptació, rebràs tota la informació relativa a les tutories i posterior matrícula. La realització de la tutoria serà imprescindible per a poder formalitzar la matrícula.

La selecció d'assignatures a matricular es realitzarà juntament amb el tutor assignat en el departament de la Facultat de Psicologia durant els dies i horari indicat. La selecció d'assignatures haurà d'estar autoritzada pel tutor abans de dur a terme la matrícula.

Qualsevol canvi que es vulgui efectuar en la selecció d'assignatures o en la matrícula haurà de ser autoritzat pel coordinador o tutor del màster. No es farà cap canvi sense prèvia autorització. Per a poder efectuar aquests canvis s'haurà d'emplenar la sol·licitud corresponent que podrà obtenir dirigint-se a mastersoficialspsico@ub.edu en els terminis establerts per a això.

L'anul·lació d'assignatures o matrícula s'haurà de sol·licitar igualment a través d'aquesta sol·licitud. L'anul·lació serà sempre sense dret a devolució d'import, només serà a efectes acadèmics, excepte excepcions justificades..

Qualsevol canvi en la matricula s'haurà de sol·licitar dins dels períodes destinats per a això:

Canvis en la matricula assignatures 1r semestre Curs 2023-24. Data límit: 31 octubre 2023

Canvis en la matricula assignatures 2n semestre Curs 2023-24. Data límit: 7 març 2024

Si per la raó que fos penses que no podràs fer efectiva la teva matrícula en el màster, agrairíem que ens el comuniquis al més aviat possible. Això ens permetria oferir la plaça vacant a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Pots comunicar-ho a través de mastersoficialspsico@ub.edu.

Per a més informació segueix el següent enllaç: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

En el moment de la matricula es podrà triar la forma de pagament que millor s'ajusti a les teves necessitats, en un rebut únic o pagament fraccionat (3 o 7 terminis).

En el cas de triar pagar en un rebut únic, el rebut s'haurà d'abonar dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En el cas de triar pagar de forma fraccionada, en el moment de la matrícula obtindràs el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l'import de tots els rebuts i el termini per a fer-los efectius. També podràs consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB> La teva UB> Consulta i pagament de rebuts), on hauràs d'accedir per a pagar la resta de rebuts. 

En el cas d'haver sol·licitat una beca, ja sigui la Beca General de Mobilitat (MECD) o una Beca a l'estranger, s'haurà d'indicar en el mateix moment de la matricula.

Per a més informació: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

Increments i recàrrecs per segones i successives titulacions universitàries oficials.

D’acord amb el Decret de Preus de la Generalitat per a 2023-24, s’ha suprimit el recàrrec per segones titulacions, per tal de donar més oportunitats a les persones que volen o necessiten ampliar els seus coneixements universitaris en línia amb el foment de la formació contínua.

 

Per a més informació: http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix cada curs els criteris de bonificació aplicables quan l'estudiant ha obtingut una o més matrícules d'honor en estudis cursats en la Universitat en el curs acadèmic immediatament anterior.

Independentment de la classe de matrícula aplicable, la bonificació es deduirà una vegada calculat l'import total de la matrícula, exceptuant els serveis.

Per a més informació http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: Segones i successives matrícules

Quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, l'import s'incrementa. El preu per crèdit a abonar s'estableix en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que s'aplicaran als preus dels crèdits de titulacions oficials que es matriculin per segona, tercera, quarta o més vegades.

Per a més informació: http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

En el cas d'haver sol·licitat la Beca General, l'estudiant l'haurà d'indicar a l'hora de formalitzar la matrícula. L'alumne constarà com a becari condicional fins arribat el moment de la comunicació de les resolucions per part del Ministeri d'Educació i Cultura (MEC). L'alumne pagarà les taxes obligatòries, quedant pendent la resta de l'import. En el cas que la Beca li sigui denegada, l'alumne haurà d'abonar la resta de l'import presentant-se en la Secretaria de la facultat on recollirà el corresponent rebut.

Per a més informació: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Per a accedir a un programa de doctorat de la UB és necessari tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari oficial. Això implica tenir superats (no reconeguts) un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari, dels quals 60 crèdits han de ser de màster oficial.

En el cas que es vulgui cursar el Doctorat existeixen dos camins diferents:

a) Màster Universitari i Oficial UB + Doctorat. Seguint aquesta opció es cursaria el Màster Oficial a la UB d'un o dos anys (60, 90 o 120 crèdits ECTS) obtenint el Títol de Màster Oficial, i posteriorment s'iniciaria el Doctorat.

b) 60 crèdits de Màster Universitari Oficial UB + Doctorat. Seguint aquesta opció es cursaria el mínim de crèdits exigits per poder accedir als estudis de Doctorat corresponents a Màster Oficial a la UB (60 crèdits) sense obtenir el títol de Màster Oficial, i seguidament es cursaria el Doctorat.

Per a més informació: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/informacioacademica/nous-estudiants-requisits-dacces

Idiomes oficials de la Universitat de Barcelona (UB)

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i consegüentment té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s'utilitzen el català i l'espanyol, com a llengües oficials de Catalunya. Així doncs, per a estudiar en la UB no és un requisit conèixer les dues llengües, encara que resulta necessari tenir habilitats de comprensió (escrita i oral) en ambdues. 

Quant a l'ús de les dues llengües oficials en la docència, el professor té el dret d'elecció de la llengua oficial que prefereixi. D'altra banda, l'alumne també té aquest dret i pot expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que desitgi. Per tant, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que empri el professor.

Cada coordinador indicarà la llengua en la qual s'impartirà el màster en la mateixa web del màster. Així mateix, s'indicarà el nivell exigit de cada llengua per a ser admès a cada màster (acreditació nivell idiomes).

Per a més informació: https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/llengues/presentacio/index.html?

En el cas de tenir estudis previs estrangers pots accedir al màster sense cap problema amb la teva titulació estrangera. Pots realitzar la preinscripció juntament amb la resta de candidats adjuntant la documentació requerida. En el cas de ser acceptat/a al màster se't requerirà, prèviament al procés de matrícula, la documentació degudament legalitzada/postil·lada. En la comunicació d'acceptació al màster se t'indicaran els passos a seguir.

Requisits especials per al moment de la preinscripció:

Adjuntar el Certificat d'Equivalència de Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) Es podrà obtenir aquí http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Requisits especials per a poder matricular-se (únicament candidats amb titulació estrangera):

Sol·licitar l'Autorització del rector aportant tant el títol com el certificat de notes degudament legalitzat/postil·lat. S'haurà de pagar la taxa oficial per “estudi d'equivalència d'estudis estrangers”, una taxa obligatòria per a tots els estudiants amb titulació acadèmica estrangera i per als ensenyaments de màster i doctorat.

L'article 15.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà l'espanyol. En el cas de la UB, els documents expedits en idioma estranger diferent de l'anglès hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció al català o espanyol, que podrà efectuar-se:

 

· Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

· Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat Espanyol a l'estranger. 

· Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà/a la persona

 sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.

. Per un traductor oficial a l'estranger i degudament legalitzada la signatura d'aquest traductor oficial.

Per a més informació: http://www.atijc.com/es/default.htm

En el moment que vegis que tens totes les notes introduïdes en el teu expedient i en color verd significa que ja estàs en disposició per a poder tramitar el teu títol de màster. 

T'indiquem com procedir perquè el puguis fer per internet i en format electrònic, així no serà necessari venir presencialment a la secretària:

Pots demanar el teu títol des del teu espai personal MonUB, dins de la teva intranet.

Anar a l'apartat Sol·licitud Títol de Grau/Màster, hauràs de prendre molta atenció a les teves dades personals (nom, cognoms i data de naixement) han de constar tal com consten en el teu DNI o passaport.

La i/i entre els cognoms és opcional. Existeix també un espai en blanc. 

A continuació et demanarà generar sol·licitud. La generes introduint les teves dades personals, els verifiques i poses els accents si fos necessari. A continuació registrar i confirmar.

En el moment de fer el pagament és millor fer-lo amb Visa perquè el tràmit queda autoritzat al moment i des d'aquí es pot generar el Certificat/Resguard del títol amb un codi de verificació de signatura electrònica. Ho tindràs disponible en format PDF durant 3 anys.

Lliurament del títol

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d'identificar-se mitjançant presentació de l'original del DNI, NIE o passaport.

Es requereix demanar CITA PRÈVIA per recollir qualsevol document acadèmic:

http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=PSI007

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar una altra persona perquè ho reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l'esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l'estat d'on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

El termini per a la recollida d'aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d'expedició.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar la remissió del seu títol a la Delegació del Govern o a l'Oficina Consular més pròxima al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la remissió del títol.

Per a poder enviar el títol a la delegació o el consolat necessitarem que enviï a secretaria_psico@ub.edu la següent documentació juntament amb la seva petició:

- fotocòpia del DNI/Passaport en vigor

- adreça postal

- número de telèfon de contacte

Duplicats i rectificacions

Les persones titulades poden sol·licitar l'expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. S'ha de justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar, si escau, els preus públics.

Sempre que s'hagi de modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

-Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
-Per a incorporar el premi extraordinari (només es pot incorporar en títols anteriors a l'EEES) o una segona especialitat.
-Per canvi de nacionalitat.
-Per pèrdua.
-Per deterioració.


En el cas de pèrdua del títol, l'estudiant, a més de la taxa de duplicat, haurà de pagar l'import de la publicació de l'anunci al BOE.

Per a poder sol·licitar el duplicat necessitarem que enviï a secretaria_psico@ub.edu la següent documentació juntament amb la seva petició:

- fotocòpia del DNI/Passaport en vigor

- adreça postal

- número de telèfon de contacte

 

Transcorreguts 30 dies de la data de publicació, la persona interessada podrà abonar la taxa de duplicat.

 

En el cas que necessitis allotjament a la ciutat de Barcelona, la Universitat et facilita el contacte amb diferents entitats que et poden donar aquest servei.

Per a més informació: https://www.ub.edu/allotjament/

No estan obligats a sol·licitar visat d'estudis ni permís de residència els estudiants procedents dels països relacionats a continuació, independentment de la durada de la seva estada:

Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, el Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa.

Els estudiants ciutadans de països no inclosos en la relació anterior han d'obtenir un visat d'estudis abans de sortir del seu país d'origen. Poden obtenir més informació i realitzar els tràmits en l'ambaixada o en el consolat espanyol més pròxim al seu lloc de residència.

Per a més informació: http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/nie.htm

El segur escolar és obligatori per a tots els estudiants menors de 28 anys, si bé el segur escolar cobreix tot l'any en què l'estudiant tingui aquesta edat. L'abonament de la quota corresponent s'haurà de fer en el moment de la matrícula.


A partir dels 28 anys els estudiants no estan coberts pel segur escolar obligatori. Aquests estudiants hauran de contractar una assegurança voluntària per a tenir cobertura per qualsevol accident que puguin tenir, tant en els recintes universitaris com en les empreses o institucions, en cas de fer pràctiques, mentre no hi hagi una relació laboral. 


Serà obligatori contractar l'assegurança voluntària (els alumnes majors de 28 anys) durant el curs acadèmic que es matriculi l'assignatura de Pràcticum.

Per a més informació consultar el següent enllaç.

Comparteix-ho: