Universitat de Barcelona

Grau en Psicologia

Pla d'acció tutorial (PAT)

Pla d'acció tutorial (PAT)

Què és?

L’acció tutorial té com a finalitat acompanyar, orientar i assessorar els estudiants en el seu pas per la universitat. El Pla d’Acció Tutorial (PAT), doncs, és un servei dissenyat per assolir aquestes funcions.

El PAT de la Facultat de Psicologia està especialment adreçat als estudiants de primer curs per tal de facilitar la seva integració al sistema universitari.

Per a assolir els objectius plantejats, un equip de professors tutors i estudiants tutors treballen conjuntament en les seves tasques d’informació i orientació a l’estudiant. Els estudiants tutors són alumnes de cursos superiors que, conjuntament amb els professors, participen en l’acompanyament de l’estudiant de primer. L’estudiant tutor, per la seva recent experiència com a alumne nouvingut, aporta un coneixement més vivencial a la tutoria que facilita la comunicació amb els estudiants de primer, i així contribueix a que la seva integració al grau sigui més satisfactòria. Durant tot el curs els estudiants tutors atenen individualment els alumnes tutoritzats utilitzant mitjans diversos (p. ex. whatsapp o correu electrònic).

La participació en el PAT dels estudiants tutors és susceptible de ser reconeguda en 1,5 crèdits ECTS d’optativitat per curs fins a un màxim de 3 crèdits. 

La participació dels professors tutors es reconeix amb 25h Al PDA.

Contacte

La coordinadora del PAT per a aquest curs és la professora Elizabeth Gilboy Rubio (pat.psicologia@ub.edu)

Accions informatives i d’orientació a l’estudiant de primer

EL Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Psicologia es concreta en un seguit d’accions que es duen a terme de manera coordinada amb altres organismes com ara el Consell d’Estudis i el Servei d’Atenció a l’Estudiant.

Sessió prèvia a la matrícula. És una sessió grupal d’informació i assessorament als estudiants sobre el procediment de matrícula. L’organitzen la cap d’estudis i el cap de secretaria. A aquesta trobada s’informa als estudiants de la càrrega docent, se’ls informa sobre els itineraris de temps complert i temps parcial, de la normativa de permanència i sobre el cost de la matrícula. En aquesta sessió els assistents tenen l'oportunitat de plantejar dubtes relacionats amb la matrícula de primer curs i d'altres qüestions vinculades al grau.

Jornada de Benvinguda Institucional. És una sessió d’acollida a l’estudiant de primer que es duu a terme previ a l’inici de curs, organitzada pel consell d'estudis, en la que se'ls hi  dona la benvinguda a la facultat de Psicologia. Hi participen la cap d’estudis, l'equip deganal i representants del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), així com a representants dels estudiants al consell d'estudis.

Tutoria inicial grupal. Previ a l’inici del curs s’assigna a tots els estudiants de primer un tutor o tutora professor i un tutor o tutora estudiant de cursos superiors. El mateix dia de la Jornada de Benvinguda Institucional, els tutors es reuneixen amb els seus estudiants tutoritzats amb un doble objectiu: el primer, orientar-los en relació a l’inici de curs (per exemple, i sense ser exhaustius, què són els plans docents, concepte de crèdit ECTS, campus virtual i com aconseguir els credencials, com localitzar els professors, com orientar-se a la facultat) i el segon promoure la relació entre iguals previ a l’inici de curs  mitjançant activitats grupals.

Accions d’informació i orientació durant el curs. Durant el curs els professors i estudiants tutors es mantenen en contacte amb els estudiants de manera regular mitjançant un fòrum tancat per a cada grup. En moments crítics durant el curs (per exemple, les setmanes prèvies als primers exàmens) els tutors fan intervencions d’orientació acadèmica mitjançant el fòrum (per exemple, fan recomanacions per als exàmens tipus test).

Tutories individuals d’orientació acadèmica Durant tot el curs, els tutors (tant professors com estudiants) atenen de manera individualitzada a tot estudiant que així ho requereixi.

Organització d’activitats de formació en competències. En col·laboració amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) s’organitzen activitats de formació en competències.

Tutories individuals de mobilitat. Tutories individualitzades que reben els estudiants que desitgen acollir-se a un programa de mobilitat tant nacional (SICUE) com internacional (Erasmus, Global Faculty, Global UB, etc.). Les duu a terme la cap d’estudis (consell_psico@ub.edu).

Comparteix-ho: