Universitat de Barcelona

Grau de Psicologia

Ampliació i modificació de matrícula. Curs 2018-19 - febrer 2019

PERÍODE: DEL 4 AL 15 DE FEBRER DE 2019

Caldrà entrar a l’Automatrícula mitjançant el web de Món UB:

http://www.ub.edu/monub/

Podrà fer-se a qualsevol hora i dia dins del període indicat de 4 a 15 de febrer.

Teniu a la facultat a la vostra disposició les aules d’informàtica de la planta 1300 (vagó 1- planta 3a).

 

Per automatrícula es podran fer ampliacions o canvis:

AMPLIACIONS: A part del preu dels crèdits de les noves assignatures matriculades, sempre s’aplicarà la taxa acadèmica oficial per ampliació, de 27,27 euros.

CANVIS: Es podrà canviar una assignatura per una altra del mateix nombre de crèdits, sense cap càrrec econòmic

En tot els casos, sempre que les assignatures i grups tinguin places disponibles.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC. També es podran matricular crèdits de reconeixement acadèmic, sempre i quan abans hagueu presentat la documentació corresponent a Secretaria i ja estigui validat el reconeixement. En aquest cas, el preu dels crèdits reconeguts és el 15% del preu base del crèdit de Grau (preu base = 35,77 euros).

 

ANUL·LACIONS. Es podrà demanar l’anul·lació d’alguna assignatura de 2n semestre, amb dret a devolució, si escau i es justifica documentalment. Aquest procés s’haurà de fer personalment a la Secretaria.

 

Fora del període indicat, i màxim fins al 8 de març, qualsevol canvi o anul.lació només tindrà efectes acadèmics, sense dret a devolució, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

 

HORARIS SECRETARIA

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/secretaria-d-estudiants-i-docencia
 

 

FORMES DE PAGAMENT:

Només hi ha pagament efectiu en rebuts. No hi ha pagament via domiciliació bancària

- Import de crèdits ampliats inferior a 300 euros: pagament en rebut únic en 7 dies des

  del moment de la matrícula.

- Import de crèdits ampliats igual o superior a 300 euros,  possibilitat de 2 terminis:

   . 1r termini: en 7 dies des del moment de matrícula: taxa de 27,27 eur. + 50% crèdits

   . 2n termini: màxim el 18 d’abril de 2019, el 50% restant dels crèdts

Qualsevol rebut que es generi és independent dels que encara pugui tenir l’alumne/a per pagar de la matrícula de juliol/setembre anterior.

Es mantenen les mateixes condicions que ja tenia l’alumne/a en fer la matrícula inicial el passat juliol o setembre 2018  (becari/becària condicional, família nombrosa, col·lectiu d’especial protecció, recàrrec per segona titulació, etc.).

 

ASSIGNATURES QUE ES PODEN MATRICULAR

Es pot matricular qualsevol assignatura, però caldrà tenir en compte aquelles assignatures especifiques que requereixen un mínim de crèdits, i obviament que hi hagi places vacants en l’assignatura que es demani.

 

Assignatures amb requisits:

. Psicologia i Professió. Cal tenir un mínim de 108 crèdits superats.

. Optatives. Cal tenir un mínim de 144 crèdits superats.

. Treball pràctic (optativa): Com a excepció, caldrà fer la matrícula directament a Secretaria en el període indicat (4 a 15 febrer).

Trobareu la referència de Treball pràctic dins de “Menció i optativitat”, amb l’oferta de tot tot el curs (ara només es podrà matricular 2n semestre). Veure instruccions: caldrà obtenir el document signat pel/per la professor/a i desprès fer la matrícula a Secretaria, amb el lliurament del document signat.

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4453477/8

. Pràctiques en Centres. Serà el cas únicament d’alumnes que tinguin les pràctiques ja assignades des del passat setembre 2018 i que no hagin fet encara la matrícula (com pot passar amb alumnes que han estat de mobilitat durant el primer semestre, o per altre motius).

. Treball Fi de Grau (TFG). Cal tenir 180 crèdits obligatoris superats i comptar amb una matrícula del curs completa que possibiliti l’acabament del Grau en el curs academic actual, llevat de que a l'alumne/a li faltin només per matricular crèdits de reconeixement acadèmic derivats d'activitats que encara no hagi finalitzat (com ara idiomes, cursos d'IL3, Pla acció tutorial, Teatre, etc). Es recorda que NO es pot matricular el TFG si les Pràctiques no estan superades o no estan matriculades per fer en l’actual curs.

Com sigui que durant aquest període d’ampliació de matrícula la majoria d’actes i notes del primer semestre encara no estaran introduïdes a l’expedient de l’alumne/a, el fet de comptar amb els requeriments mínims d’aquestes assignatures queda sota responsabilitat de l’alumne/a

 

MATRÍCULA  + 60 CRÈDITS

Qui vulgui demanar ampliació de matricula superior a 60 crèdits, ho haurà de fer per escrit a Secretaria en el període del 22 al 31 de gener i serà la Cap d’estudis qui valori la petició d’acord amb l’expedient acadèmic de l’alumne/a i el rendiment del primer semestre. Es comunicarà la resolució a cada alumne/a i en cas de que sigui favorable s’habilitarà l’opció de fer matrícula superior a 60 crèdits en l’aplicatiu d’Automatrícula.

 

INICI SEGON SEMESTRE

L’activitat docent del 2n semestre del Grau en Psicologia comença el dilluns 11 de febrer de 2019

Veure Calendar acadèmic al web:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4453477/25

Comparteix-ho: