Màster en Recerca en Comportament i Cognició

Els treballs d’investigació es duran a terme sobre alguna d’aquestes temàtiques, que corresponen a les línies d’investigació dels professors del programa que es poden agrupar en:

- Neurociència Conductual
- Funcions Cognitives, Computacionals i Neuronals
- Desenvolupament i envelliment
- Tecnologies emergents i mètodes en ciències del comportament
- Diferències individuals i personalitat
- Investigació en psicoteràpia i intervenció clínica
- Violència, delinqüència i victimització


Els treballs d’investigació consistiran en la integració de l’estudiant en el grup de treball elegit, i l’alumne col·laborarà en les investigacions dutes a terme en el grup.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació única

En finalitzar el període del treball d’investigació, el professor responsable emetrà un informe de l'activitat acomplerta. A discreció del professor responsable del treball, pot ser necessari que l’estudiant lliuri una memòria del treball dut a terme durant aquest període. La memòria ha d’incloure la descripció de les activitats concretes que s’han dut a terme, l’aprofundiment crític sobre els punts forts i febles del treball que s’ha fet, i l’aprofundiment teoricobibliogràfic en què s’ha sustentat, establint així nexes de connexió entre teoria i pràctica.

 

Línies de Recerca del programa

Comparteix-ho: