Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Intervenció Psicosocial té per objectiu formar professionals amb competències en la intervenció psicosocial o en la recerca en psicologia social bàsica i aplicada. L'interès i la rellevància cientificoprofessional parteix d'un enfocament distintivament psicosocial en l'anàlisi de la realitat social i comunitària i en la mateixa intervenció, per tal de formar i consolidar l'especialització en psicologia social.
Així mateix, cobreix una manca de formació sistematitzada i específica en els currículums actuals dels psicòlegs, que han reclamat llargament els professionals de l'àrea, els responsables de les polítiques socials i les entitats amb finalitats socials que actuen en l'àmbit de la intervenció social.
Es promou també el desenvolupament continuat dels coneixements científics i tècnics de la psicologia social i de la intervenció específicament psicosocial, i es reforça i projecta l'estatus d'aquesta especialitat i dels seus professionals de la recerca i de la intervenció psicosocials.

Competències

Competències generals:
 • Avaluar les proves científiques que sustenten les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.
 • Respectar la diversitat humana.
 • Mostrar compromís ètic en l'exercici professional.
 • Aprofundir en la capacitat de raonar de manera analítica i crítica.
 • Tenir habilitats interpersonals per treballar en equips interdisciplinaris i/o interculturals.
 • Tenir habilitats per aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació als contextos acadèmic, professional i de recerca.


Competències específiques:
 • Adquirir habilitats que permetin identificar les demandes i les necessitats psicosocials de persones, grups o comunitats per resoldre o prevenir problemes.
 • Dissenyar, adaptar i avaluar serveis d'acord amb la demanda i el context en què s'han d'aplicar.
 • Desenvolupar i aplicar procediments i tècniques d'intervenció basades en els coneixements i els mètodes de la psicologia.
 • Analitzar els resultats, valorar els progressos d'una intervenció psicosocial i, si cal, tornar a definir els objectius.
 • Seleccionar els mètodes de recerca adequats a un determinat problema.
 • Analitzar i interpretar les dades des d'una perspectiva teoricopràctica en el marc de coneixement de la psicologia social i de la intervenció social.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions i recerques psicològiques a persones, grups o comunitats.
Comparteix-ho: