Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Avaluació

L’avaluació es basa en la realització d’activitats continuades que estaran definides al pla docent i que, en general, requereixen la participació activa de l'alumnat. Poden concretar-se en alguna o algunes d'aquestes modalitats:

1. Una avaluació per assignatura que pot consistir en una activitat d’aplicació o prova escrita de coneixements, anàlisi de cas o resolució de problemes, exposicions orals, activitats de simulació, etc. segons el tipus d’assignatura.

2. Una avaluació per mòduls-matèries que consisteix en la presentació de treballs que tenen per objectiu avaluar de manera integrada i transversal els coneixements que s’han anat adquirint en l’itinerari docent del mòdul.

Els tipus de treballs han de reflectir els principals coneixements teòrics, pràctics i de transferència per a l’exercici professional i de recerca en la intervenció psicosocial. En definitiva, han de poder avaluar les competències específiques del màster.

Es planteja la reavaluació com avaluació única per aquells alumnes que no hagin pogut seguir l’avaluació continuada.

Comparteix-ho: