Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

L'estudiant del màster ha de ser una persona preferentment llicenciada o graduada en Psicologia, però també s'admeten estudiants procedents de Sociologia, Antropologia, Humanitats i altres especialitats de l'àmbit social. A més, ha de tenir un nivell adequat de comprensió del castellà i del català, ha de ser capaç de llegir textos científics en anglès, i ha de tenir les habilitats interpersonals necessàries per rebre formació en l'àmbit de la intervenció psicosocial.
El màster s'adreça tant a persones que s'acaben de llicenciar com a professionals en exercici en algun dels àmbits d'intervenció social que s'orienten a l'àmbit aplicat/professional o a l'àmbit de la recerca.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Segons la formació prèvia de l'estudiant, se li exigeix que cursi un conjunt de crèdits anivelladors (complements formatius). En el cas que un estudiant acompleixi els requisits d'accés, es tenen en compte els criteris de selecció especificats a l'apartat de preinscripció.
Comparteix-ho: