Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: de l'1 març al 13 d'abril del 2022.
Resolucions: 22 d'abril.

Segon període: 18 d'abril al 30 de juny del 2022.
Resolucions: 10 de juliol.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Mèrits curriculars (30 %): formació, nota de l'expedient acadèmic, assistència a cursos i congressos, col·laboracions en recerques, possible experiència professional en l'àrea psicosocial.
  • Adequació a l'especialitat que interessa seguir (30 %): recerca o professionalització.
  • Nivell de motivació vers l'àmbit d'intervenció psicosocial (25 %): activitats de caràcter laboral o voluntàries dutes a terme en àmbits específics de la intervenció social.
  • Nivell de comprensió del castellà (15 %): nivell bàsic de lectura i escriptura.
  • Nivell bàsic de comprensió del català (15 %): en el cas dels estudiants no residents al territori català, es facilita l'adquisició d'un nivell bàsic de comprensió dins dels quatre primers mesos del primer curs.
  • Capacitat de comprendre textos científics en llengua anglesa (15 %): nivell bàsic de lectura.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: