Universitat de Barcelona

Màster en Intervenció Psicosocial

Treball final de màster

D'acord amb el pla d'estudis del Màster, l'alumne haurà de passar per un període de formació pràctica treballant amb professionals en exercici de la intervenció i de la investigació psicosocials.

L'objectiu del Pràcticum i del Treball Final de Màster és que l'estudiant integri els coneixements i/o les competències especifiques i transversals adquirides en les assignatures cursades i alhora adquireixi habilitats i coneixements respecte a l'exercici professional de la intervenció psicosocial i de la investigació psicosocial.

Aquests assoliments es realitzen a través del contacte amb àmbits i activitats específiques de la intervenció psicosocial, alhora que contacta amb el món laboral de la intervenció i de la recerca psicosocials.

El Pràcticum i Treball Final de Màster consta de tres activitats:

  • Pràctiques professionals i/o de recerca (Pràcticum, 7,5 crèdits)
  • Treball Final de Màster (TFM, 10 crèdits)
  • Tallers formatius (2,5 crèdits)


Les pràctiques es realitzen en una institució, centre o servei que realitzen programes de intervenció directa, i en el cas de l'especialitat de recerca en línies i/o grups de recerca universitària i d'altres institucions. L'objectiu del Treball Final de Màster és que l'alumnat faci un projecte en el que apliqui la seva experiència i coneixements adquirits a través dels diferents mòduls i pràctiques, sense deixar a banda la seva capacitat de creació i innovació.

En el decurs de tot el Pràcticum i TFM l'alumnat compta amb una tutoria acadèmica que, de forma individual, l'acompanya i guia en les seues activitats. Es realitzen també Tallers Formatius de suport: un espai col·lectiu d'acompanyament i de reforç sempre a partir de la creació i escriptura que cada alumne fa del seu TFM.

Les activitats de l'alumnat en el pràcticum i les de les tutories (acadèmiques i de centres externs) estan regulades formalment per la universitat on es detallen amb transparència i rigor les funcions respectives. Alumnat i tutories disposen d'aquestes funcions tant bon punt s'obren les ofertes anuals del pràcticum al campus virtual del mòdul.

Accés

A la activitat formativa del Pràcticum i del TFM, l'alumnat hi pot accedir després:

  • d'haver cursat i superat el mòdul troncal, els mòduls obligatoris de l'especialitat elegida i els mòduls optatius associats al pràcticum
  • d'haver formalitzat la sol·licitud per fer un dels pràcticums de l'oferta del màster i mantingut una entrevista amb la persona responsable de la coordinació del pràcticum o persona designada per la Comissió Acadèmica del Màster.
Comparteix-ho: