Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació es regeix per la “Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges” de la UB.

 

Es realitza una avaluació continuada, com a norma general. En casos excepcionals, es pot renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única. En aquest cas, el pla docent pot exigir com a requisit per a l'avaluació única l'assistència a determinades activitats presencials.

 

Només hi ha una convocatòria d'avaluació per assignatura. No obstant això, després de la publicació de les qualificacions finals s'obre un període de revaluació per a aquells que no hagin aprovat l'avaluació continuada o única o renuncien per escrit a la qualificació obtinguda en cas que aquesta hagi estat d'aprovat.

 

El sistema d'avaluació inclou treballs escrits, proves escrites, proves orals, simulacions i instruments basats en l'observació (llistats de control, escales d'estimació). El sistema específic d'avaluació de cada assignatura es pot trobar al seu pla docent. Els professors informaran de la data i mètode d'avaluació relatius a la seva assignatura. Les proves d'avaluació es realitzaran en l'horari i aula habituals de cada assignatura i, en alguns casos, caldrà que l’alumne prepari material en les hores destinades a treball propi.

 

Procediment per a la possible revisió de la qualificació d'una assignatura o per a la reclamació contra la mateixa.

Rúbriques pràctiques i TFM

Comparteix-ho: