Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat és el de l'alumnat que s'acabi de graduar en Psicologia o Relacions Laborals. L'alumnat que tingui la titulació de Gestió i Administració Pública, Sociologia, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Dret o altres perfils formatius afins, s'han de matricular de complements de formació per anivellar els seus coneixements als que requereix el màster.

Quant al perfil de l'estudiant, es recomana que sigui una persona emprenedora amb capacitat per l'aprenentatge autònom, l'anàlisi crítica i la síntesi, el treball en equip i en entorns multidisciplinaris i la resolució de conflictes.

Es recomana, també, un nivell d'anglès equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els requisits d'accés per a l'admissió al màster universitari de Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions són els següents:

  • Títol universitari en Psicologia o en Relacions Laborals (llicenciatura o grau) o un altre títol de llicenciat o graduat de les titulacions de Gestió i Administració Pública, Sociologia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Dret o altres perfils formatius afins. En aquest segon cas, quan el candidat no sigui psicòleg o no provingui de Relacions Laborals, la Comissió de Màster requereix que el candidat cursi complements de formació del Pla d'estudis de l'ensenyament oficial del grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. En concret, és recomanable fer l'assignatura obligatòria Psicologia de les Organitzacions (6 crèdits), així com algunes de les assignatures optatives segons cada cas concret. Els complements de formació s'han d'obtenir abans de fer i lliurar el treball final de màster. El nombre màxim de complements de formació és de 18 crèdits.


  • Domini de les llengües següents: anglès (nivell B1), català (nivell intermedi, B) i castellà (nivell A2)


A part d'aquests requisits, també es valora entre totes les candidatures d'accés al màster els aspectes següents:

  • L'experiència professional en l'àmbit dels recursos humans.
  • La motivació, expressada per escrit en format lliure.
Comparteix-ho: