Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 2 de maig al 10 de juny del 2022.
Resolucions: del 8 al 15 de juliol.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La selecció s'efectua en dues etapes. En la primera etapa, la Comissió de Màster analitza l'expedient del candidat i els nivells de llengua referits anteriorment per determinar si en compleix els requisits d'accés. Després d'aquesta primera avaluació, la segona etapa del procés consisteix en una entrevista individual amb el candidat en la qual s'avaluen els criteris següents (les ponderacions s'indiquen entre parèntesis):
- Ajust d'expectatives i interessos al desenvolupament competencial exposat al programa (70 %).
- Experiència professional prèvia en l'àrea (30 %).

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: