Universitat de Barcelona

Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Accions de suport i d'orientació

Seguiment dels estudiants durant el desenvolupament del programa

El programa disposa de diversos mitjans i instruments per assegurar la qualitat de la formació, entre els quals destaca el protocol previst per dur a terme el seguiment dels estudiants. El protocol d’actuacions, dissenyat amb la doble finalitat de realitzar un seguiment continuat de la trajectòria acadèmica dels estudiants i proporcionar informació útil i rellevant per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa, incorpora un conjunt d’instruments accessibles a través de la Comunitat virtual MIPE/DIPE.

El protocol contempla les fases, actuacions i instruments següents:

  • A l’inici de cada curs acadèmic: realització o actualització, segons com pertocarà, del registre de dades personals.
  • Al final de cada curs acadèmic: qüestionari individual amb opinions i valoracions sobre diversos aspectes de la formació rebuda durant els dos semestres del curs.

Els resultats dels qüestionaris sobre el funcionament del programa es comuniquen personalment als estudiants i són analitzats en les reunions de coordinació.

Comparteix-ho: