Universitat de Barcelona

Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Pla d'estudis

Les tres especialitats que conformen l’oferta formativa del MIPE s’articulen entorn de quatre tipus de matèries i assignatures: matèries i assignatures obligatòries, comunes i d’especialitat, matèries i assignatures optatives, pràctiques externes o d’investigació i treball de finalització del màster.

Per obtenir el títol de Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, els estudiants han d’aprovar un mínim de 90 crèdits de matèries i assignatures del Pla d’Estudis d’acord amb la següent distribució:

  • 18 crèdits corresponents a les matèries i assignatures obligatòries comunes;
  • 12 crèdits corresponents a les matèries i assignatures obligatòries en les especialitats d’Intervenció Psicoeducativa i Investigació Psicoeducativa i 24 crèdits en l’especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària;
  • 36 crèdits corresponents a matèries i assignatures optatives en les especialitats d’Intervenció Psicoeducativa i Investigació Psicoeducativa i 24 crèdits en l’especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària;
  • 14 crèdits corresponents a pràctiques externes o d’investigació;
  • 10 crèdits corresponents al treball final del màster.


A més, entre els 36 crèdits corresponents a les matèries i assignatures optatives,

  • un mínim de 12 han de triar-se entre les impartides per la Universitat de Barcelona,
  • un mínim de 12 crèdits han de triar-se entre les impartides per dues de les altres tres universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull.


Els crèdits de les assignatures de nivell que hagin de cursar, si escau, els estudiants admesos al MIPE versaran sobre continguts relatius a processos psicològics bàsics, psicologia de l’aprenentatge humà, psicologia del desenvolupament, psicologia de l’educació i metodologia de la investigació psicològica i educativa, corresponents a assignatures de la titulació oficial de Grau de Psicologia. La Comissió de Coordinació del MIPE establirà en cada cas el contingut concret d’aquests crèdits atenent als coneixements previs dels estudiants i a l’organització dels estudis de Grau de Psicologia en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

D’acord amb la normativa vigent, els estudiants poden cursar entre un mínim de 20 i un màxim de 60 crèdits cada curs acadèmic. Conseqüentment, i tenint en compte que el pla d’estudis del MIPE estableix l’obligatorietat de cursar 90 crèdits, el període mínim necessari per completar els estudis és de tres semestres.

Totes les assignatures s’ofereixen únicament en un semestre de cada curs acadèmic, amb l’única excepció de les pràctiques professionals externes, les pràctiques d’investigació i les tutories del treball de finalització de màster que s’ofereixen en els dos semestres.

Les sessions de classe presencials s’imparteixen en les instal·lacions de la universitat que ofereix l’assignatura; d’aquesta manera, són els estudiants els que han de desplaçar-se a una o altra universitat en funció de les assignatures matriculades. Amb l’objectiu de facilitar i garantitzar el seguiment de les sessions presencials als estudiants que provenen de fora de Catalunya, les classes s’imparteixen sempre en espanyol.

Comparteix-ho: