Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat d'accés és el de llicenciat o graduat en Psicologia, amb un bon expedient acadèmic, amb un nivell d'anglès mínim del B1 del Marc europeu comú de referència, i amb la motivació i disciplina personals necessàries per a una ocupació professional com a investigador en les diverses disciplines de les ciències del comportament.

El programa està dirigit a dos perfils d'estudiants: professionals de les ciències del comportament en actiu que vulguin completar la seva formació en tasques d'investigació i llicenciats que vulguin iniciar una carrera professional com a investigadors.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Títol de llicenciatura o grau universitaris, o l'equivalent estranger. En el cas que la titulació d'accés no sigui Psicologia, la Comissió acadèmica del màster estudia si cal cursar algun complement formatiu, corresponent a alguna de les assignatures troncals del grau de Psicologia de la UB.
Comparteix-ho: