Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Pla d'estudis

El Màster Universitari de Recerca en Comportament i Cognició és un Programa Oficial de Màster de 60 crèdits ECTS que inclou 20 crèdits ECTS de recerca. Es tracta d'un programa intensiu d'un any que s'imparteix íntegrament en anglès (excepte les assignatures del perfil de Primatologia, que s'imparteixen en català o castellà).

El programa està dissenyat com el període de formació del programa de Doctorat en Cervell, Cognició i Conducta i del programa de Doctorat de Biodiversitat. Com a tal, permet l'accés al programa de Doctorat als estudiants que no hagin cursat prèviament un programa oficial de màster orientat a la recerca -requisit estàndard per accedir a un programa de Doctorat-.

 

Assignatures obligatòries

Anàlisi de regressió i model lineal general (5 ECTS)
Seminari de comportament i cognició (5 ECTS)

Neurociència cognitiva (5 ETCS)

Assignatures Perfil Cognició
Models computacionals en cognició i habilitats de programació (5 ECTS)

Funció cerebral humana (5 ECTS)
Percepció, acció i consciència (2.5 ECTS)
Aprenentatge i cognició (2.5 ECTS)

Taller d'anàlisi de dades (2.5 ECTS)

Taller en tècniques de neuroimatge i control sensoriomotor (2.5 ECTS)

Avenços en processos del llenguatge i la memòria (2.5 ECTS)

Avenços en desenvolupament cognitiu (2.5 ECTS)

 

Assignatures Perfil Comportament

Recerca en diferències individuals (5 ECTS)

Anàlisi multivariant i models d'equacions estructurals (5 ECTS)

Recerca en avaluació psicològica (5 ECTS)
Personalitat i cognició  (2.5 ECTS)

Recerca psicològica en deliqüencia (2.5 ECTS)

Genètica del comportament (2.5 ECTS)

 

Assignatures Perfil Primatologia i Etologia

Observació de la conducta (5 ECTS)
Conducta social i cognició animal (5 ECTS)
Origens de la conducta humana (5 ECTS)
Etoecologia i conservació (2.5 ECTS)

Comunicació no verbal (2.5 ECTS)

Consciència i coneixement visual (2.5 ECTS)
Modelatge de la conducta dels primats  (2.5 ECTS)
Els 20 crèdits ECTS de recerca es configuren de la següent manera:

Durant el primer semestre els estudiants realitzen un pràcticum de recerca (10 ECTS) en alguna de les línies de recerca del programa i sota la supervisió d'un professor del mateix. Al final del segon semestre, els estudiants preparen un projecte de recerca (10 ECTS) que presenten davant d'un tribunal a final de curs. 

El programa ofereix tres perfils acadèmics diferents, tot i que és possible cursar assignatures de diferents perfils.

 

Comparteix-ho: