Universitat de Barcelona

Màster de Recerca en Comportament i Cognició

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits està regulat pel document "Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona" (aprovades pel Consell de Govern el 7 de febrer de 2012).

Segons aquest document:

"El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formació o experiència professional que figura a continuació, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte  de l’obtenció d’un títol oficial.

Formació o experiència professional objecte de reconeixement

a) Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat computen en els nous ensenyaments oficials, a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials poden ser reconeguts pels crèdits del títol de màster, excepte els crèdits corresponents al treball de fi de màster, tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements adquirits.

b) Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001 d’universitats.

c) L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

El límit de crèdits que es poden reconèixer, basant-se en altres títols i en l’experiència professional (apartat b i c), no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant".

Comparteix-ho: