Admissió i accés

Terminis i sol·licitud on-line

Aquelles persones que estiguin interessades en ingressar a un programa de doctorat de la Facultat de Química de la UB podran realitzar les sol·licituds a través d’una aplicació on-line i caldrà que adjuntin la documentació acreditativa corresponent que es demana segons l’origen de la seva titulació.

Termini per sol·licitar l'admissió i accés, curs 2023-2024, pels següents programes de doctorat gestionats per la Facultat de Química:

Del 17 d'abril al 7 de juliol de 2023

 • Electroquímica. Ciència i Tecnologia
 • Enginyeria i Ciències Aplicades
 • Química Analítica i Medi Ambient
 • Química Orgànica
 • Química Teòrica i Modelització Computacional

 

Admissió

L’admissió a un programa de doctorat serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica corresponent. Aquesta valorarà si el candidat reuneix els requisits per poder ser admès al programa.

La Comissió Acadèmica només valorarà les sol·licituds finalitzades, amb “Estat Admissió: Registrada”. Essent responsabilitat del sol·licitant verificar que ha completat la seva sol·licitud.

Documentació requerida:

- Carta de motivació
- Currículum vitae
- Carta de preaceptació per part d'un director de tesi

IMPORTANT: Si l’admissió ha estat resolta favorablement haureu de continuar el procés, entrant a l’enllaç que se us enviarà per mail, començant així amb el tràmit d’Accés.

Accés amb titulació espanyola

La documentació que haureu d’adjuntar dependrà de  la vostra via d’accés. Per exemple, si accediu amb un Grau i Màster oficial seria la següent:

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de Grau o equivalent, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 • Títol de Màster Universitari Oficial, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 • Certificat acadèmic oficial de qualificacions del grau o equivalent per als estudiant de fora de la Universitat de Barcelona. Pels estudiants de la UB hauran de portar només un expedient acadèmic.
 • Certificat acadèmic oficial de qualificacions del màster per als estudiant de fora de la Universitat de Barcelona i expedient acadèmic pel als estudiants de la UB.

 

Estudiants amb certificats acadèmics signats electrònicament, només caldrà que pugin els arxius a l'aplicació.

Estudiants amb certificats acadèmics SENSE signatura electrònica, hauran de pujar els arxius a l'aplicació  i, a més, enviar fotocòpies compulsades per correu postal certificat o entregar-les presencialment (de dilluns a divendres de 10 a 13 h), a l’adreça indicada en aquesta mateixa pàgina. Fins que no es rebi aquesta documentació, la resolució d’accés no serà definitiva.

Si heu estat acceptats, haureu de portar a la Secretaria de postgrau, abans de formalitzar l'automatrícula, el document de compromís signat per totes les persones implicades.

Accés amb titulació estrangera

Haureu de tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:
 • DNI, passaport o document comunitari UE
 • Títol de graduat/ada
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Graduat/ada en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 • Títol de Màster
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Màster en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

Trobareu la informació sobre els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics en aquest enllaç.

La sol·licitud d’estudi d’equivalència d’estudis estrangers per a l’accés a programes de doctorat implica el pagament d’una taxa de 218,15 euros, fijada en el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña para cada curso académico.

IMPORTANT: Per a que la resolució d’accés sigui definitiva, a més de pujar-la a l’aplicació, haureu d’enviar, via postal o missatgeria tota la documentació indicada a la adreça que es dona en aquesta mateixa pàgina. Podeu enviar fotocòpies compulsades, traduïdes i legalitzades per via diplomàtica, si és el cas. Si el títol o certificat està expedit en anglès no serà necessària la traducció.

Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger.

Si heu estat acceptats, haureu de portar a la Secretaria de postgrau, abans de formalitzar l'automatrícula, el document de compromís signat per totes les persones implicades.

Legalització

Traduccions oficials -  (llista de traductors oficials)

Còpies compulsades

Contacte

Comparteix-ho: