Accés i admissió
Accés i admissió amb titulació espanyola

Aquelles persones que vulguin accedir a un programa de doctorat de la Facultat de Química durant el curs acadèmic 2017-2018 hauran de:

 • Omplir la sol·licitud que es troba en aquest enllaç i que també es pot recollir a la Secretaria de Postgrau de la Facultat.
   
 • Adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
 1. DNI, passaport o document comunitari UE.
 2. Títol de Grau o equivalent, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 3. Títol de Màster Universitari Oficial, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 4. Els alumnes que no han cursat el grau o equivalent i/o el Màster a la Facultat de Química de la UB hauran d’adjuntar també:
  - Certificat acadèmica oficial de qualificacions del grau o equivalent
  - Certificat acadèmica oficial de qualificacions del màster.
 5. Document de compromís, signat per totes les persones implicades.
 • Registrar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació relacionada amb anterioritat, a una de les oficines del registre general de la UB.

Termini de presentació de les sol·licituds d'accés del curs 2017-2018: fins el 31 de gener de 2018

Accés i admissió amb titulació estrangera

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

La sol·licitud d'accés l'heu de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre al que pertany el coordinador del programa de doctorat que voleu cursar. Aquesta sol·licitud ha d'estar emplenada i acompanyada dels documents acadèmics corresponents i també ha de comptar amb l'admissió provisional al programa de doctorat en el què esteu interessats.

Si heu cursat part o la totalitat dels estudis previs a universitats estrangeres, heu de sol·licitar l'accés mitjançant l'imprès normalitzat (versión castellana - english version) que també es pot recollir a la Secretaria de Postgrau de la Facultat.

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • DNI, passaport o document comunitari UE
 • Títol de graduat/ada
 • Certificació acadèmica dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Graduat/ada en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 • Títol de Màster
 • Certificació acadèmica dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Màster en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent fixada en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (la persona interessada ha d'efectuar el pagament de la taxa a la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre en què es presenti la sol·licitud)

 

Trobareu la informació sobre els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics en aquest enllaç .

Tota la documentació original ha d'anar acompanyada de fotocòpia per tal que la Secretaria de Postgrau pugui fer les còpies compulsades.

Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger.

Termini de presentació de les sol·licituds d'accés per a matrícula en el segon període del curs 2017-2018: fins el 31 de gener de 2018

Comparteix-ho: