Formulari de comunicació de matrícula per discontinuitat d'un any

Comunicació de matrícula per discontinuitat d'un curs

Exposo: Que no he formalitzat la matrícula al grau durant

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (DRET D’INFORMACIÓ) 1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) Les finalitats dels tractaments són, en primer lloc, dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament i la corresponent gestió academicoadministrativa, basant‐nos en el compliment d’una missió d’interès públic i, en segon lloc, enviar‐vos informació sobre l’oferta de serveis si ens doneu el vostre consentiment. (3) Els destinataris de les dades són la pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal o sigui necessària com a conseqüència que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer dels que s’indiquen en el formulari de matrícula. Tanmateix i en el cas que sol∙liciteu el fraccionament de l’import de la matrícula mitjançant el préstec de l’AGAUR, es cediran les dades necessàries a l’AGAUR i a la corresponent entitat financera. (4) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar‐les, suprimir‐les, sol·licitar-ne la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (5) També podeu consultar la informació addicional clicant a l'enllaç en groc que apareix al final de la pàgina.

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA
* Camp obligatori
També podeu consultar la informació addicional clicant aquí.