COVID-19

COVID-19 - introducció

Informació relativa a les actuacions portades a terme per la Facultat de Química davant de la pandèmia de COVID-19

Gestora COVID-19 a la Facultat de Química

En cas de sospita...

Qualsevol persona amb un contagi COVID-19 confirmat, o que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o que hagi estat en contacte estret amb un cas sospitós o positiu en els darrers deu dies, ha d’aïllar-se i no pot incorporar-se a la seva activitat presencial a la Facultat de Química. Ha de contactar de manera immediata amb el sistema públic de salut, amb el Servei Mèdic de l’OSSMA i amb la gestora COVID-19 de la Facultat i, si escau, amb el director o directora de departament (PDI); amb l’administradora de centre (PAS); amb la Secretaria d’Estudiants i Docència i amb el cap o la cap d’estudis o la coordinació de màster (alumnat); o amb la persona responsable de la seva activitat (personal d’empreses externes).

Si la presència de símptomes es detecta quan desenvolupa l’activitat a la Facultat, s’han de seguir els passos següents: avisar la gestora COVID-19 i el responsable corresponent, deixar l’activitat que duia a terme i marxar al seu domicili, on s’ha d’aïllar. Tot seguit, ha d’avisar el Servei Mèdic de l’OSSMA i les autoritats sanitàries corresponents i seguir les seves instruccions.