COVID-19

COVID-19 - introducció

Informació relativa a les actuacions portades a terme per la Facultat de Química davant de la pandèmia de COVID-19

Gestor COVID-19 a la Facultat de Química

En cas de sospita...

Qualsevol persona que presenti símptomes compatibles amb la COVID19 o que hagi estat en contacte estret amb un cas positiu en els darrers catorze dies, ha d’adoptar mesures d’aïllament i no pot incorporar-se a la seva activitat presencial a la Facultat de Química. Haurà de contactar amb els serveis de salut (061) i amb el Servei Mèdic de l’OSSMA (medicinadeltreball.ossma@ub.edu) i seguir les seves indicacions. També haurà de comunicar aquest fet al Gestor COVID19 de la Facultat (covid_fisica_quimica@ub.edu) i, segons escaigui, al seu Director de Departament (PDI), a l’Administradora de Centre (PAS), als professors de les seves assignatures matriculades i al Cap d’Estudis o Coordinador de Màster (Alumnat); o al responsable de la seva activitat (Treballadors d’empreses alienes).

Si la presència de símptomes es detecta quan desenvolupa l’activitat a la Facultat, ha d’avisar al Gestor COVID19 i al responsable corresponent, s’ha de retirar de la seva activitat, si escau passar a un espai d’aïllament i marxar al seu domicili, on s’ha d’aïllar. Seguidament, ha d’avisar al Servei Mèdic de l’OSSMA i a les autoritats sanitàries corresponents i seguir les seves instruccions.