Detall

Estudi sobre el nivell de competències básiques en els estudiants del Grau de Química

Notícies | 02-07-2020

Recentment ha estat publicat a la revista de la UB REIRE un treball d'un grup de professors de la Facultat de Química en què s'ha estudiat fins a quin punt la nota d’accés a la universitat i la nota d’expedient dels estudiants del grau de Química reflecteixen el nivell assolit en quatre competències bàsiques (raonament matemàtic, raonament lògic, raonament geometricoespacial i pensament crític)

Per fer-ho, es va dissenyar un test amb preguntes i problemes de diferent grau de dificultat per avaluar el nivell en cadascuna d’aquestes competències. Aquest test es va passar als alumnes del grau de Química i les puntuacions obtingudes s’han correlacionat amb la nota d’accés dels estudiants de nou ingrés i amb la nota d’expedient del grau dels estudiants veterans.

En els estudiants veterans s'ha observat una clara correlació entre les puntuacions de cada competència i la nota d’expedient del grau. En canvi, la correlació amb la nota d’accés és molt feble o inexistent.