Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Objectius i competències

Objectius

Formar graduats en Enginyeria Química aptes per a l'exercici de distintes professions en l'àmbit de les indústries de química bàsica, intermèdia, de productes finals i de química fina, i que puguin treballar en qualsevol tipus d'indústria: química, alimentària, biotecnològica, farmacèutica, etc.

Formar professionals amb les característiques següents:

 • Creatius, versàtils, adaptables, comunicadors i capaços de treballar en equip.
 • Capaços de treballar en qualsevol sector de les indústries de procés i a les empreses al servei d'aquestes indústries, o capaços de crear la seva pròpia empresa.
 • Motivats per formar-se al llarg de tota la seva vida per tal d'adequar-se a un entorn industrial i social canviant.
 • Motivats èticament per contribuir al benestar de la societat, a la salut i la seguretat de les persones i al desenvolupament sostenible.
   

Competències

Competències bàsiques

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa.
 • Adaptabilitat, iniciativa i autonomia.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Habilitat per a la resolució de problemes.
 • Presa de decisions.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat d'autoavaluació.


Competències específiques

 • Capacitat per comprendre, descriure i resoldre problemes d'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre els principis en què es basen els mètodes moderns d'anàlisi química, i les seves limitacions i aplicabilitat en els processos químics.
 • Capacitat per comprendre els principis bàsics subjacents en l'enginyeria química: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; equacions d'equilibri físic i químic; equacions cinètiques dels processos físics de transferència, i cinètica de la reacció química.
 • Capacitat per redactar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria química d’acord amb els aspectes següents:
 1. Legislació, regulacions, especificacions, normes de qualitat i normatives d'obligat compliment.
 2. Aplicació dels coneixements d'economia a l'hora de valorar econòmicament un projecte industrial.
 3. Aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants d'un procés ja existent o en fase de disseny.
 4. Comprensió de l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.
 • Capacitat per dirigir activitats dels projectes d'enginyeria química: tria dels materials idonis, disseny mecànic dels equips, condicions d'operació, requeriments de seguretat i mediambientals, i subministrament i evacuació d'energia.
 • Capacitat per fer i interpretar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres treballs anàlegs en l'àmbit de l'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre els principals conceptes del control de processos i per conèixer les bases tecnològiques en què es fonamenten, incloses les nocions d'electrònica i automàtica.
 • Capacitat per planificar, executar, explicar i informar sobre els experiments requerits en qualsevol activitat de l'àmbit de l'enginyeria química.
 • Capacitat per tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica i tècnica, i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.
 • Capacitat per aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propi de l'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, així com el paper de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes mediambientals.
 • Capacitat per assumir els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.
 • Habilitat per executar el disseny apropiat en un àrea d'especialització.
   
Comparteix-ho: