Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria de Materials

Objectius i competències

Objectius

 • Formar enginyers amb una base científica sòlida i una preparació tècnica interdisciplinària, amb coneixement de les estructures, de les propietats, del processament i de les aplicacions de tot tipus de materials, i capacitar-los per dissenyar i utilitzar aquests materials en diverses aplicacions.
 • Formar enginyers amb elevada capacitat d'adaptació en R+D+I.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions). S'hi inclouen de manera general aspectes com ara el raonament crític, l'anticipació als problemes i la seva resolució.
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). La capacitat de treball en equip implica, en molts dels àmbits de l'enginyeria de materials, la participació en equips interdisciplinaris. Aquesta competència engloba altres aspectes com ara els dots de lideratge, la presa de decisions i, fins i tot, l'organització i la gestió.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds). La capacitat creativa i emprenedora, així com la iniciativa i l'adaptació a noves situacions són aspectes molt ben valorats en les sortides professionals dels enginyers de materials.
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

Competències específiques

 • Capacitat per planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, fabricació, processament, utilització i reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.
 • Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionades amb el comportament i la utilització de tota mena de materials.
 • Capacitat per aprendre i adquirir nous coneixements i tècniques.
 • Fonaments científics. Capacitat per conèixer els conceptes rellevants de les ciències bàsiques (matemàtiques, física i química) que permetin comprendre, descriure i solucionar els problemes i reptes de la ciència i enginyeria de materials
 • Capacitat per fer i interpretar mesures, càlculs, valoracions, estudis, informes, plànols i altres treballs en l'àmbit de l'enginyeria de materials.
 • Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials, i per conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.
 • Capacitat per modelitzar el comportament (mecànic, electrònic, químic o biològic) dels materials i la seva integració en components i dispositius.
 • Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, amb especial cura en el deteriorament dels materials i el respecte amb el medi ambient.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i controlar els processos de reutilització o emmagatzematge de materials, amb especial atenció a la cura de l'entorn.
 • Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components que se'n fabriquen.
 • Capacitat per conèixer els principis econòmics i organitzatius de la gestió d'empreses i per aplicar-los a la direcció d'indústries relacionades amb els punts anteriors.
 • Capacitat per tenir els fonaments d'economia i estadística que permetin la comprensió, descripció i solució dels problemes i reptes de la ciència i enginyeria de materials.
 • Capacitat per aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit de l'enginyeria de materials.
   
Comparteix-ho: