Universitat de Barcelona

Grau en Química

Prematrícula

ASSIGNACIÓ DE DIA I HORA PER A LA PREMATRÍCULA

El criteri d’assignació del dia i l’hora de la prematrícula serà en funció del nombre de crèdits superats i en cas d’empat de la qualificació mitjana de l’expedient. L’obtenció d’aquestes dades es farà de la manera següent:

 • Prematrícula de juliol: nombre de crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana de l’expedient just després del primer semestre del curs anterior a la prematrícula.
 • Prematrícula de febrer: crèdits superats i en cas d’empat la qualificació mitjana d’expedient, just després del segon semestre del curs anterior a la prematrícula.

 

Els estudiants que acreditin alguna de les següents situacions amb documentació actualitzada constaran a l’inici de la llista d’ordre de la prematrícula:
 

– Acreditació d’activitat laboral amb l’informe de vida laboral i certificat horari o contracte laboral i certificat horari.

– Malaltia de l’estudiant que limiti els horaris d’assistència a classe amb informe mèdic del Servei Català de la Salut.

– Discapacitat d’un grau mínim del 33%, no caldrà presentar documentació si s’ha acreditat en una matrícula.

– Condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment amb el DOGC o el BOE corresponent o el certificat emès per l'organisme corresponent.

– Simultaneïtat d’estudis amb el certificat acadèmic. Si el centre és de la UB o un centre adscrit a la UB, no cal aportar cap documentació.

 

Caldrà sol·licitar la prioritat en la llista, adjuntant la documentació acreditativa, a l’adreça electrònica:  secretaria.quimica@ub.edu. Caldrà indicar a l’assumpte: Acreditació Prioritat Prematrícula. Dates per sol·licitar la prioritat:
 

 • Acreditació per a la prematrícula de juliol: de l’1 al 7 de juliol de 2022.
 • Acreditació per a la prematrícula de febrer: del 25 de gener al 2 de febrer de 2023.

 

L’alumnat que no dugui a terme la tutoria se situarà al final de la llista d’ordre de la prematrícula.

 

Publicació de la llista d'assignació de dia i hora per a la prematrícula:

 

 • Prematrícula de juliol - la llista es publicarà el 18 de juliol de 2022. (clica sobre l'enllaç per consultar la llista d'assignació per a la prematrícula).
 • Prematrícula de febrer - la llista es publicarà el 10 de febrer de 2023

PREMATRÍCULA

 

La prematrícula del grau en Química és obligatòria, i es durà terme prèviament a la matrícula del primer i del segon semestre. L’estudiant ha d’entrar a MonUB / La teva UB / Automatrícula i resguards de matrícula  el dia i hora assignats a la llista d’ordre i fer la prematrícula en línia.

 

 • Prematrícula de primer semestre (tardor): 21 i 22 de juliol de 2022.
 • Prematrícula de segon semestre (primavera): 14 i 15 de febrer de 2023.


Es podran prematricular les assignatures i grups amb places disponibles. Un cop s’omplin els grups i es tanquin ja no s’oferiran per a la inscripció.

Per raons d’organització acadèmica pot ser necessari fer redistribució d’alumnes per grups en el mateix horari per assignatures pràctiques.

Un cop finalitzada la prematrícula i abans de la matrícula, l’alumnat haurà de consultar la inscripció d’assignatures feta a la prematrícula.

►Aspectes acadèmics importants per a la prematrícula

1. Cal tenir en compte que s’aplicarà les disposicions de la Normativa de permanència de la UB següents:

Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:

-  L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.

-  Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.

Excepcionalment, el cap d’Estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic. Atès que la matrícula de Química és semestral, només us podreu prematricular d'un màxim de 30 ECTS per semestre.

Presentació de sol·licituds en línia per obtenir l'autorització del cap d'Estudis: de l'1 al 22 de juliol de 2022. Podeu fer la petició des de Tràmits acadèmics / Permanència.

- Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

- El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

-Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

El còmput de crèdits superats i de crèdits per matricular es calcula anualment.

- Límit de matrícula:

En els graus de 240 crèdits, l’estudiant que cursa l’ensenyament a temps complet, disposa d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis.

L’estudiant a temps parcial disposarà de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

 

+Informació sobre la Normativa de Permanència de la UB
 

2. Requisit per poder matricular el Treball Final de Grau

Cal tenir superats 180 crèdits d’assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries de primer, segon i tercer curs, fins al sisè semestre inclòs.
 

3. Les inscripcions de totes les assignatures pràctiques s’han fer en la mateixa franja de matí o de tarda. Les assignatures teòriques, que es prematriculin per primera vegada, (excepte les optatives) s’han d’inscriure en horaris oposats per evitar el solapament.


4. Modificació de la prematrícula

Es podran sol·licitar modificacions en la prematrícula per motius justificats, enviant un correu electrònic al cap d’Estudis (capest-quimica@ub.edu).

 • Prematrícula de juliol:  el 25 de juliol de 2022.
 • Prematrícula de febrer: el 16 de febrer de 2023.
   

Finalitzat el termini només es permetran canvis per motius molt excepcionals. Els canvis autoritzats en la prematrícula es podran consultar en l’expedient acadèmic entrant a monUB/ Intranet la teva UB.

No es permetrà suprimir assignatures preinscrites amb capacitat limitada (laboratoris, Documentació Química i Recursos Informàtics). 

Llista d'assignació de dia i hora per a la prematrícula de juliol curs 2022-2023

Comparteix-ho: