Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Enginyeria Química té per objectiu contribuir a la formació de l'enginyer químic, un professional indispensable per a la indústria química, una de les més importants del país.
L'enginyer químic ha de saber analitzar i diagnosticar els problemes que es puguin presentar a les plantes químiques i de procés en general, i ha de saber adoptar les solucions més adequades concebent, dissenyant, fent construir i fent funcionar de manera òptima les instal·lacions i els serveis necessaris. L'activitat de l'enginyer químic inclou totes les plantes en què la matèria experimenta canvis d'estat, composició o contingut energètic característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats (farmacèutic, biotecnològic, de materials, energètic, alimentari o mediambiental).
Així mateix, per tal de desenvolupar l'activitat amb plena satisfacció, l'enginyer químic ha ser capaç de treballar en equip exercint diferents responsabilitats, ha de ser bon comunicador, s'ha d'adaptar als canvis i ha de ser capaç d'aprendre per si mateix, de manera autònoma, per estar al dia en la professió. També ha de tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi i ha de saber integrar coneixements per tal de prendre les decisions correctes.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements amplis que li permetin ser original en el seu treball, integrar-los i aplicar-los en entorns nous.

 • Ser capaç d'emetre judicis responsables socialment i èticament a partir d'informació limitada.

 • Comunicar-se bé davant tot tipus d'auditoris i amb diferents suports.

 • Ser capaç d'aprendre de manera autodidacta i autònoma.


Competències generals

 • Mostrar responsabilitat i adaptabilitat a situacions noves.

 • Treballar en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

 • Formular solucions creatives als problemes.

 • Tenir iniciativa i intel·ligència emocional i ser tolerant a la frustració.

 • Ser capaç de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.


Competències específiques

 • Establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics aplicant coneixements de matemàtiques, física, química i altres ciències naturals amb raonament crític.

 • Plantejar models matemàtics i fer ús d'aplicacions informàtiques per resoldre problemes.

 • Saber dirigir i supervisar instal·lacions i plantes i gestionar els materials processats i l'energia.

 • Dirigir i organitzar empreses, sistemes de producció i serveis, i gestionar l'organització del treball i els recursos humans amb criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

 • Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològiques.

 • Dirigir i dur a terme la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, i certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

 • Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes tècnics o de recerca en l'àmbit de l'enginyeria química.

Comparteix-ho: