Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Pràctiques

Pràctiques Acadèmiques Externes – Màster en Enginyeria Química UB (Informació per a estudiants)

El màster ofereix la possibilitat de realitzar Pràctiques Externes en empreses del sector químic. Les pràctiques poden ser tant curriculars (assignatura optativa Estades en Empreses, 9 ECTS, o bé Treball Final de Màster (TFM), 30 ECTS) com extra-curriculars (que no consten a l’expedient de l’alumne). A continuació s’exposa un resum dels passos a seguir en cas d’estar interessat:

 1. Entrar al web del GIPE de Feina UB (http://www.ub.edu/gipe/action/autenub ). Allà trobareu les ofertes de diferents empreses.

 2. Si alguna oferta us interessa us hi inscriviu i, en tot cas, l'empresa es posarà en contacte amb vosaltres.

 3. Tot el procediment es gestiona fent servir l'aplicació del web. En cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no n'hagi publicat l'oferta, demaneu-li que la faci pública a l'aplicació GIPE per tal de que us pugueu inscriure-hi.

 4. Un cop hi hagueu contactat i arribeu a un acord, l'empresa ha de sol·licitar la vostra pràctica. Tot a través del GIPE

  • A partir d'aquí i durant un període aproximat de 10 dies hàbils, la secretaria engega automàticament el procés (assignació de tutor, redacció del projecte formatiu de pràctiques,...)

  • Sota cap concepte es pot iniciar l'estada a l'empresa sense tenir formalitzada tota la documentació.

 5. Si les pràctiques han de ser curriculars, heu de formalitzar-les a la matrícula com a:

  • Estada en empresa (assignatura optativa), 9 ECTS.

  • Treball Final de Màster. Abans de signar el projecte formatiu s'ha d'acordar el pla de treball, continguts, tasques, etc. d'acord amb el Pla Docent del TFM entre l'empresa/institució i coordinador del màster.

 6. En un curs acadèmic podeu fer com a màxim 750 hores de pràctiques extra-curriculars i les pràctiques curriculars que matriculis.

 7. Durant el període docent, la jornada no pot ser superior a 5 hores. S'entenen com a períodes docents aquells que el calendari escolar marca com a pertanyents a un quadrimestre. Aquests períodes contemplen les classes presencials i els exàmens de les assignatures. Només excepcionalment, amb sol·licitud prèvia per part de l'estudiant i resolució expressa de la nostra Comissió Acadèmica, es podria augmentar aquesta jornada durant el període docent.

 8. Si teniu una relació laboral amb l'empresa/institució no podeu fer-hi pràctiques externes excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on realitzeu les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.

 9. Perdeu la condició d'estudiant si per qualsevol motiu s’anul·la la vostra matrícula. En aquest cas les pràctiques s'han d'interrompre fins que no torneu a adquirir la condició d'estudiant.

 10. En acabar l'estada a l'empresa/institució, i en el termini d'una setmana, segons el tipus de pràctiques realitzades:

  • Estada en empresa: Per tal de poder incloure la qualificació de l'assignatura al vostre expedient la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat ha de rebre els següents documents:

   • Memòria final de pràctiques curriculars que presenta l'estudiant

   • Enquesta final de pràctiques que omple l'estudiant: http://bit.ly/fqubpae_1lt

   • Avaluació del tutor de la Facultat de Química

   • Valoració del tutor de l'empresa/institució

  • Treball Final de Màster: heu de

   • Seguir els procediments i requisits pel pla docent del TFM

   • Fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat l'enquesta final de pràctiques que omple l'estudiant: http://bit.ly/fqubpae_1lt

  • Extra-curriculars: heu de fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els següents documents:

   • Memòria final de les pràctiques extra-curriculars que presenta l'estudiant

   • Enquesta final de pràctiques que omple l'estudiant: http://bit.ly/fqubpae_1lt

   • Avaluació del tutor de la Facultat de Química

   • Valoració del tutor de l'empresa/institució

També podeu demanar un document acreditatiu que contindrà la còpia del projecte formatiu i on quedaran descrites les activitats i els continguts desenvolupats durant el període de pràctiques

Trobareu informació addicional als plans docents de les assignatures i a la normativa de pràctiques externes de la UB.

També podeu consultar aquesta taula explicativa de les pràctiques curriculars i les pràctiques no curriculars.
Comparteix-ho: