Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Del 6 d'abril al 10 de setembre de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris bàsics d'admissió i selecció que utilitza la Comissió de Coordinació del màster són:

  • Estar en possessió d'una titulació oficial d'accés al màster. Es valora haver cursat matèries relacionades amb la professió d'enginyer químic i l'experiència professional en el camp de l'enginyeria química (60 %).

  • Competències relacionades amb les llengües d'impartició del màster. Es requereixen coneixements mínims d'anglès (nivell B1 del Marc europeu comú de referència) (20 %).

  • Expedient acadèmic (10 %).

  • Actitud i motivació (es valora per mitjà d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal) (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster, formada pel coordinador del màster, que la presideix, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència, una representació de l'alumnat i el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, que fa les funcions de secretari de la Comissió, és l'organisme encarregat de decidir sobre l'admissió d'estudiants.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: