Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general formatiu del títol de màster d'Enginyeria Ambiental és que els titulats sàpiguen:

 • Fer l'anàlisi i el diagnòstic dels problemes ambientals.

 • Adoptar les solucions més adients per a aquests problemes amb una gestió moderna i ecoeficient.

 • Concebre i dissenyar les instal·lacions i els serveis necessaris

 • Fer funcionar de forma òptima aquestes instal·lacions i serveis.


Aquest màster, d'una banda, tracta amb profunditat la tecnologia ambiental establerta per aplicar-la directament. Però, d'altra banda, a causa de les exigències ambientals creixents i dels nous reptes tecnològics que afronta la societat, té com a finalitat més important capacitar l'alumnat per investigar i desenvolupar noves eines d'avaluació, minimització, gestió i tractament.
Per això, el màster es concep amb una orientació investigadora que capaciti per fer recerca aplicada al camp de l'enginyeria ambiental, des d'una perspectiva global que abraci tots els aspectes d'avaluació, minimització, gestió, optimització, eficiència de processos i tecnologies de tractament de tot tipus d'efluents i residus, i que permetin evitar o pal·liar els efectes de qualsevol tipus d'acció humana sobre el medi ambient.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de comprendre i d'expressar-se correctament, oralment i per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat.

 • Capacitat de treballar en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

 • Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

 • Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d'autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

Competències específiques

 • Coneixement de les millors tècniques disponibles (MTD) compatibles amb el medi ambient.

 • Coneixement i aplicació de les metodologies d'avaluació i de gestió ambiental.

 • Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes ambientals més comuns relacionats amb els efluents líquids o gasosos, els residus, i els sòls contaminats.

 • Capacitat de proposar i seleccionar les tecnologies més convenients.

 • Capacitat per dissenyar i fer funcionar òptimament instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i efluents aquosos o gasosos.

 • Capacitat per interpretar i correlacionar l'evolució de les variables d'operació dels processos de tractament.

 • Capacitat per dur a terme projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyeria ambiental que incloguin el disseny i l'execució d'experiments, l'anàlisi de resultats i l'extracció de conclusions.
Veure llistat complet de competències
Comparteix-ho: