Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Sistema d'avaluació

El Màster en Enginyeria Ambiental segueix la Normativa reguladora del plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012) en el tercer capítol, sobre avaluació i qualificació dels aprenentatges. Això vol dir que, per defecte, es considerarà que l’alumne segueix un sistema d’avaluació continuada. Tot i així, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única si fa arribar la documentació pertinent dintre del període establert al professorat de l’assignatura. Els alumnes que no superin alguna de les assignatures del màster, tindran accés a una revaluació.

Pel que fa els sistemes d'avaluació dels continguts de les assignatures poden ser del següent tipus:

  • Proves escrites: examen, qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció verdader/fals, d’emparellament, ...), proves objectives (respostes simples, completar la frase, ...), preves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes, ...
  • Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú en comú, exposicions, ...
  • Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge, ...

L’organització i metodologia docent de cada assignatura depèn de les característiques d’aquesta (teòrica, pràctica, seminaris, mixta, ...). Tant l’organització com la metodologia docent es detallen en el corresponent pla docent.

Comparteix-ho: