Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster d'Enginyeria Ambiental s'adreça a titulats amb formació científica o tècnica que vulguin orientar-se professionalment cap a la innovació, l'aplicació i el desenvolupament de tecnologia per al diagnòstic i la resolució de problemes ambientals.

La formació científica o tècnica dels titulats que vulguin accedir a aquest màster ha d'incloure les competències en matemàtiques, física i química equivalents a la considerada formació bàsica en els graus de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, i almenys una assignatura de fonaments d'enginyeria química. A més, han de tenir un coneixement bàsic de l'anglès que faci possible l'adquisició de les competències pròpies del títol de màster proposat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics

Els estudiants que vulguin accedir al màster d'Enginyeria Ambiental han de ser titulats en Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Industrial o altres ensenyaments afins, nacionals o internacionals, que compleixin amb els coneixements en matemàtiques, física, química i enginyeria química indicats en el perfil d'ingrés, els quals permetran un bon aprofitament dels estudis al llarg de la titulació.
A més, hauran de tenir uns coneixements mínims d'anglès corresponents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.
Aquests coneixements bàsics previs són imprescindibles, atès que no es preveuen complements formatius.
Comparteix-ho: