Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 3 d'abril al 7 de setembre de 2018.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants la fa la Comissió de Coordinació del Màster a partir dels currículums i, possiblement, d'una entrevista personal. Dels currículums, es valoren com a mèrits preferents els aspectes següents:
  • L'expedient acadèmic relacionat amb les matèries bàsiques (matemàtiques, física i química) i la informàtica (75 %).
  • La certificació oficial del coneixement de llengües europees diferents del B1 d'anglès (15 %).
  • L'interès de l'estudiant a cursar el màster, mitjançant una entrevista amb la Comissió de Coordinació o una carta de presentació on s’indiqui la motivació per fer el màster (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i elabora una llista de preseleccionats:

  • Per tal de seleccionar els millors, si el nombre d'alumnes que sol·liciten accés i que, segons el parer de la Comissió, estan capacitats per cursar amb aprofitament el màster és superior a les possibilitats docents reals.
  • Si algun alumne presenta un expedient acadèmic del qual es pugui deduir que no té un nivell de coneixements adequat, la Comissió pot citar els alumnes a una entrevista personal. En cas de detectar mancances en els coneixements bàsics de l'alumne, la Comissió pot requerir que es cursin complements formatius (fins a 30 crèdits) per garantir l'aprofitament dels estudis.


La Comissió emet la resolució, que es notifica individualment per correu electrònic.

Els sol·licitants tenen un termini de cinc dies per presentar una reclamació o una sol·licitud de revisió al correu del màster (master-mc@ub.edu).
Un cop el candidat ha estat admès i se li ha comunicat la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a l'adreça master-mc@ub.edu.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: