Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Accions de suport i d'orientació

Accions de suport i d'orientació

Pla Acció Tutorial Màster en Química Analítica

Els objectius fonamentals del Pla d'Acció Tutorial són informar, orientar i donar suport de forma personalitzada als estudiants del Màster en Química Analítica des de l'inici dins al final dels seus estudis. Les accions que inclou el Pla són les següents: 

 

1. Programació d’una sessió informativa de presentació del màster per part del coordinador i d’acollida dels estudiants al Departament de Química Analítica per part del Director del Departament.

2.- Assignació de tutor i de director de treball final de màster.

  • Atesa la importància del treball experimental en el Màster en Química Analítica, a cada estudiant se li assigna un treball final de màster (TFM) dirigit per un o més investigadors experts en l’àrea de treball corresponent, des de l’inici dels estudis, la qual cosa implica la incorporació de l’estudiant a un grup de recerca.

  • Si el director del TFM és un professor del Departament de Química Analítica,  actuarà com a tutor al llarg de tot el curs.

  • Els estudiants que desenvolupen el seu TFM en centres amb llarga tradició de col·laboració amb el Departament, com ara el CSIC, tenen com a tutor al coordinador del Màster.

  • Els estudiants que desenvolupen el seu TFM en empreses o laboratoris externs, se’ls assignarà un professor del Departament com a tutor.

 

3- Definició de les tasques del tutor i del director del TFM 

  • El tutor guiarà a l’estudiant en la selecció de les assignatures optatives més adequades per a desenvolupar el treball experimental amb garanties, s’assegurarà que els estudis, tan experimentals com teòrics, es desenvolupin adequadament i l’ajudarà a resoldre qualsevol dubte, problema o incidència que pugui tenir al llarg del màster.

  • El director del TFM planificarà amb l’estudiant el treball experimental, l’orientarà, i supervisarà en la cerca d’informació, en el desenvolupament de la feina experimental, en l’anàlisi dels resultats obtinguts, l’obtenció de conclusions adequades i en la redacció i presentació de la memòria i defensa del TFM.

4- Addicionalment i complementant la feina del tutor, el coordinador del màster assumirà la tasca de  proporcionar a l’estudiant tota la informació necessària respecte a l’ensenyament, el Departament, la Facultat i els serveis dels que disposa, així com d’atendre els seus dubtes, inquietuds i necessitats, i orientar-lo en totes aquelles qüestions que l’afectin com a estudiant de màster.

Comparteix-ho: