Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 15 de febrer al 18 de juliol de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Si el nombre d'alumnes sol·licitants que s'ajusten al perfil supera el nombre de places que s'ofereixen, la Comissió elaborarà una llista de prelació seguint els criteris de selecció que s'indiquen tot seguit:
  • Itinerari curricular de l'alumne: 45%.
  • Qualificacions de l'expedient acadèmic: 40 %.
  • Interès de l'estudiant per cursar el màster (carta de motivació): 10 %.
  • Altres mèrits, com ara l'experiència laboral, la participació en altres programes formatius, la mobilitat durant els estudis de grau, etc.: 5 %.

Procediment de resolució

La Comissió farà pública la llista dels candidats admesos (vegeu el calendari), tenint en compte l'ordre de prelació prèviament establert i el nombre màxim de places que s'ofereixen.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: