Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Treball Final de Màster (TFM)

Curs 2021-2022

Criteris d’assignació de Treballs Finals de Màster

L’assignació de Treballs Finals de Màster es realitzarà d’acord amb:

  • L’ordre de prioritat de l’estudiant en la llista d’admesos.
  • La priorització realitzada pels estudiants dels diferents Treballs Finals de Màster proposats.

Recomanacions per a la redacció de la memòria del Treball final de màster (extretes del pla docent)

La memòria ha d’estar estructurada de manera que contingui:
  • una part introductòria on es descriu l’estat de la qüestió, el marc en el què s’inscriu el treball realitzat i es presenten els objectius que es persegueixen.
  • una part experimental, amb una breu descripció de reactius, instrumentació, procediments, etc.
  • una part de presentació dels resultats obtinguts i de discussió.
  • Conclusions derivades del treball realitzat.
  • Bibliografia més rellevant. 

 

No hi ha cap plantilla específica a seguir per a la redacció de la memòria, però s’han d’emprar les caràtules normalitzades que es troben en aquest mateix enllaç. S’aconsella que la memòria no excedeixi les 80 pàgines en format DIN A4, emprant una font i un espai interlinial normals (seguint les recomanacions dels vostres tutors).

Es pot escriure en català, castellà o anglès. En cas que s’escrigui en català o castellà, haurà d’incloure un resum (màxim 2 pàgines) en anglès i, si s’escriu íntegrament en anglès, s’inclourà el resum en català o castellà.

La memòria s’ha d’entregar als membres de la comissió avaluadora dins dels terminis fixats pel Departament.

Resums de TFM de cursos anteriors

Comparteix-ho: