Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Organització i metodologia docent

Organització i metodologia

El màster de Química Orgànica és un màster presencial que es divideix en unes assignatures fonamentalment teòriques i un Treball Final de Màster (TFM) amb un fort component pràctic. Les assignatures teòriques es desenvolupen com a classes magistrals on, a més, els alumnes treballen en la resolució de problemes, i/o en l'exposició pública de temes d'estudi, en grup o individualment. Aquestes classes tenen una durada d'una o dues hores. En el TFM, en canvi, es tracta d'aplicar tots els coneixements adquirits a la resolució d'un projecte pràctic en un laboratori treballant a jornada completa. Al final es presenten els resultats del treball en forma d'una memòria i una presentació oral. Tot el procés d'aprenentatge es duu a terme amb el suport d'un professor tutor i s'incentiva al màxim l'autonomia de l'estudiant. 

Es pot trobar més informació sobre la metodologia docent als plans docents de cadascuna de les assignatures del pla d'estudis.

Comparteix-ho: