Universitat de Barcelona

Màster de Química Orgànica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 13 de març al 10 de setembre de 2020.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Itinerari curricular de l'alumne (45 %).
  • Expedient acadèmic (40 %).
  • Capacitat física per dur a terme treball autònom de laboratori (15 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i elabora una llista de preseleccionats.
Si el nombre d'alumnes que sol·liciten accés i que, segons el parer de la Comissió, estan capacitats per cursar amb aprofitament el màster és superior a les possibilitats docents reals, o si algun alumne presenta un expedient acadèmic que indiqui que el seu nivell de coneixements no és l'adequat, la Comissió pot convocar una entrevista personal o una prova escrita, en funció del nombre de participants, on els estudiants se sotmetran a un qüestionari sobre aspectes bàsics importants de la química orgànica. D'aquesta manera, la Comissió pot prendre la decisió d'admetre'ls o no a partir de la demostració dels seus coneixements.
La Comissió emetrà la resolució, que es notificarà individualment per correu electrònic.
Un cop el candidat ha estat admès i ha rebut la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a l'adreça master.qo@ub.edu.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: