Universitat de Barcelona

Màster d'Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Perfil i requisits d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Es considera adequada per a l'admissió al màster d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia l'acreditació d'alguna de les següents situacions:
  • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau de ciències o enginyeria.

  • Estar en possessió d'un títol de llicenciatura de ciències o enginyeria o àrees afins obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a la publicació de l'RD 1393/2007.

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els apartats anteriors, sempre que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

  • Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster.


  • Els estudiants podran matricular-se en qualsevol de les universitats que participen en el màster, la comissió de coordinació acadèmica del màster resoldrà les admissions, reconeixements i convalidacions.
    Comparteix-ho: