Universitat de Barcelona

Màster d'Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 26 de maig al 10 de setembre de 2021.

Només es valoraran les sol·licituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció.)

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: